Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/72/16 Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122, 1045, 1269, 1688 i 1793) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, 1045 i 1890), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku projektu uchwały w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wraz z podaniem rodzajów i ilości odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Odpady komunalne będą odbierane bezpośrednio od właściciela nieruchomości według podziału na następujące frakcje:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) papier i tektura;

3) metal;

4) tworzywa sztuczne;

5) szkło;

6) opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku, sokach itp.).

2. Odpady komunalne zmieszane z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą z następującą częstotliwością:

1) zabudowa jednorodzinna, siedliskowa i letniskowa - co najmniej raz na miesiąc,

2) zabudowa wielorodzinna - co najmniej raz na dwa tygodnie.

3. Odpady komunalne zbierane selektywnie z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą z następującą częstotliwością:

1) zabudowa jednorodzinna, siedliskowa i letniskowa - co najmniej raz na miesiąc,

2) zabudowa wielorodzinna - co najmniej raz na dwa tygodnie.

§ 3. 1. W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane będą następujące frakcje odpadów:

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

3) zużyte baterie i akumulatory;

4) zużyte opony;

5) przeterminowane leki i chemikalia;

6) odzież i tekstylia;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

8) odpady problematyczne (np.: świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, kleje, oleje).

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady komunalne, o których mowa w ust. 1. Informacje o w/w Punkcie udostępnione będą na stronie internetowej http://bip.ug.poswietne.wrotapodlasia.pl/

3. W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazywałyby, że nie są one pochodzenia komunalnego.

4. Dopuszcza się gromadzenie w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, odpadów wielkogabarytowych (np.: mebli, wykładzin, dywanów, okien), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w czasie dostosowanym do harmonogramu ich odbioru, w celu odbioru przez przedsiębiorcę wyłonionego przez Gminę Poświętne w drodze przetargu.

5. Dopuszcza się gromadzenie w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, które przedsiębiorca wyłoniony przez Gminę Poświętne w drodze przetargu ma obowiązek odebrać.

§ 4. 1. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości należy odbierać każdą zebraną ilość odpadów komunalnych.

2. Gmina Poświętne przejmie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 5. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług odbioru opadów komunalnych lub niewłaściwego prowadzenia przez przedsiębiorcę, wyłonionego przez Gminę Poświętne w drodze przetargu, Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściciel nieruchomości informuje o powyższym Urząd Gminy Poświętne:

1) pisemnie dostarczając zgłoszenie na adres Urzędu, 18-112 Poświętne 21,

2) ustnie - osobiście lub telefonicznie; zgłoszenie ustne wymaga spisania protokołu,

3) drogą mailową na adres: mailto:poswietne@data.pl

2. Osoba zgłaszająca niewłaściwe świadczenie usług w zgłoszeniu wskazuje adres nieruchomości, dane osobowe właściciela nieruchomości, a w przypadku nieruchomości z zabudową wielorodzinną także numer lokalu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 7. Traci moc uchwała nr XX/133/13 Rady Gminy Poświętne z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1692).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe