Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 56/XII/16 Rady Gminy Rutki

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie utworzenia w Gminie Rutki odrębnego obwodu głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 oraz § 11 - 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281) Rada Gminy Rutki na wniosek Wójta Gminy Rutki uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, tworzy się odrębny obwód głosowania do przeprowadzenia głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. Obwód Nr 6 - w Zakładzie Karnym w Grądach-Woniecko z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Zakładzie Karnym w Grądach-Woniecko, Grądy-Woniecko 34.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

§ 3. Na niniejszą uchwałę Rady Gminy Rutki wyborcom, w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

Przewodniczący Rady


Andrzej Staniszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe