Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/134/2016 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum prowadzonych przez Gminę Krasnopol, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 20c , ust. 4, ust. 5 i ust. 6, art. 20e, ust. 3 i ust. 4, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Oddziału Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnopolu:

1) kandydat, którego oboje rodzice / prawni opiekunowie pracują lub uczą się w trybie dziennym -10 pkt;

2) kandydat, którego jeden rodzic / prawny opiekun pracuje lub uczy się w trybie dziennym - 5 pkt;

3) kandydat, objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego - 3 pkt;

4) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, szkoły w Zespole Szkół w Krasnopolu - 4 pkt;

5) kandydat, którego rodzina korzysta ze świadczeń GOPS w formie zasiłku stałego, okresowego lub świadczenia rodzinnego - 4 pkt;

6) kandydat, którego rodzina objęta jest opieką kuratora sądowego - 4 pkt.

2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 będą oświadczenia rodzica / prawnego opiekuna.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Krasnopolu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Piotr Korsakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe