Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/136/2016 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 28 stycznia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1045, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1616, poz. 1830, poz. 1893) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 15 listopada 2013 r. poz. 3958, poz. 4146) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.);

2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.);

3) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.);

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.);

5) Ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.);

6) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.);

7) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);

8) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.);

9) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.);

10) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

11) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.);

12) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567 z późn. zm.);

13) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.);

14) niniejszego Statutu;

15) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności.";

2) w § 7 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.),

13) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567 z późn. zm.)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Piotr Korsakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe