Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/82/16 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 4 lutego 2016r.

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 lit. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515[1])) oraz art. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460[2]))po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę o znaczeniu lokalnym odchodzącą od drogi powiatowej Nr 2072B, położoną na obszarze Gminy Czyżew, zlokalizowaną na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 16/23, 17/3, 17/12 i 17/27 w obrębie Czyżew Chrapki oraz numerem 182/86 w obrębie Czyżew Osada.

2. Dokładny przebieg drogi określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Sienicki


Załącznik do Uchwały Nr XI/82/16
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 4 lutego 2016 r.

infoRgrafika

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Sienicki


Uzasadnienie

Droga będąca przedmiotem niniejszej uchwały, położona na obszarze miasta Czyżew, nosząca nazwę ul. Norwida, stanowi uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom. Planowane jest przedłużenie tej drogi zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego do drogi gminnej Nr 108012B - ul. Mickiewicza, w drodze decyzji wydanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na mocy której w jej skład wejdzie także działka powstała w wyniku podziału działki nr 184/5 w obrębie Czyżew Osada, która zostanie nabyta przez gminę.

Rady Miejskiej


Bogdan Sienicki


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe