Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 37 042 615 zł, z tego :

- bieżące w wysokości34 868 993 zł,

- majątkowe w wysokości 2 173 622 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 34 352 112,39 zł, z tego :

- bieżące w wysokości28 568 844,39 zł,

- majątkowe w wysokości 5 783 268,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 320 000 zł,

2) celową w wysokości 220 400 zł, z tego:

a) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, w tym związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ufp) w kwocie 150 000 zł,

c) zarządzanie kryzysowe w kwocie 70 400 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżka budżetu w wysokości 2 690 502,61 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2 690 502,61 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 690 502,61 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 170 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 18 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 28 000 zł i wydatki w kwocie 28 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 670 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 314 626 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 545 530 zł; wydatki - 545 530 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


mgr Beata Marlena Jeżerys


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/108/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2016 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/108/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/108/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/108/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/108/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

WYKAZ ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA SOŁECTWA W 2016 ROKU


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/108/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/108/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2016 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe