| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/113/2016 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1045, poz.1890),w związku z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z 2015 r. poz. 357, poz. 1268, poz. 1418) w związku z art.1 pkt1 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz.U. z 2015r., poz.2199) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 430, z 2015r. poz. 1973) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Gminy Juchnowiec Kościelny wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, w wysokości 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Środki finansowe niewykorzystane w roku bieżącym nie przechodzą na rok następny.

§ 2. Ze środków określonych w § 1 mogą być dofinansowane:

1) opłaty pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe w następujących specjalnościach: oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa, psychoterapia, tyflopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie, socjoterapia, logopedia, historia, psychologia, metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym oraz innych wynikających z potrzeb szkół i przedszkoli;

2) organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej;

3) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;

4) organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły i przedszkola;

5) szkolenia rad pedagogicznych;

6) kursy kwalifikacyjne w specjalnościach określonych w punkcie 1, kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły;

7) organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, przedszkola;

8) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły, przedszkola.

§ 3. 1. Specjalności i formy kształcenia, o których mowa w § 2 pkt 1 oraz maksymalną kwotę dofinansowania opłat, określoną w § 4 ust. 1, ustalono w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli.

§ 4. 1. Kwota dofinansowania opłat za kształcenie, o którym mowa w § 2 pkt 1, wynosi maksymalnie 50% opłaty za jeden semestr. W przypadku, gdy nauczyciel kontynuuje naukę jednocześnie na dwóch kierunkach, może ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie opłat poniesionych na kształcenie na jednym kierunku.

2. Wydatki dotyczące form doskonalenia, o których mowa w § 2 pkt 2 - 8, mogą być dofinansowywane w 100 %.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VI/25/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Joanna Januszewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Kaczorowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »