| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/115/2016 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz.1515, poz. 1890) oraz art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 7; z 2015 r. poz.1045, poz.1418, poz.2156; z 2016r. poz. 64) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1) świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - należny przez to rozumieć również świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo promocyjne, w tym świadectwo promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VI szkoły podstawowej, wydane przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej;

2) sprawdzianie - należy przez to rozumieć sprawdzian organizowany w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmujący wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

§ 2. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum:

1) kandydat kontynuuje naukę w danym zespole szkół - 20 pkt.

2) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do danego gimnazjum/zespołu - 10 pkt

3) punkty za oceny z pięciu przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się następująco:

a) język polski - ocena wyrażona w stopniu x 2 - (maks. 12 pkt.),

b) matematyka - ocena wyrażona w stopniu x 2 - (maks. 12 pkt.),

c) historia i społeczeństwo - ocena wyrażona w stopniu - (maks. 6 pkt.),

d) język obcy nowożytny - ocena wyrażona w stopniu - (maks. 6 pkt.),

e) przyroda - ocena wyrażona w stopniu - (maks. 6 pkt.).

4) punkty wynikające z oceny zachowania wymienionej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się następująco:

a) zachowanie wzorowe - 10 pkt.,

b) zachowanie bardzo dobre - 6 pkt.,

c) zachowanie dobre - 3 pkt.,

d) inne zachowanie - 0 pkt.,

5) W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, od liczby miejsc, dodatkowo stosuje się następujące kryterium:

a) kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny - 10 pkt.

§ 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa:

1) w § 2 pkt 1, 3,4 i 5: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

2) w § 2 pkt 2: oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Joanna Januszewska


Załącznik do Uchwały Nr XV/115/2016
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Oświadczenie

………………………………………..

Imię i nazwisko

………………………………………..

seria i numer dokumentu tożsamości

Oświadczenie

Oświadczam, że rodzeństwo brat/siostra* ……………………………………………………

(Imię i nazwisko kandydata)

- …………………………………………………………..…..

(Imię i nazwisko rodzeństwa kandydata)

uczęszcza i będzie uczęszczać w roku szkolnym 2016/2017 do gimnazjum/zespołu szkół *

……………………………………………………………………………..……………..……

(nazwa szkoły)

* niepotrzebne skreślić

………………………….….……………………………………….

Miejscowość, dataCzytelny podpis osoby składającej oświadczenie

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »