reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 8 lutego 2016r.

w sprawie przekazania zarządzania części drogi powiatowej nr 2070B Brzóski Brzezińskie - Średnica Pawłowięta - Dąbrówka Kościelna - droga krajowa 66 - Wojny Szuby - Piętki Basie- Lubowicz Wielki -Gródek na odcinku w lokalizacji 2+005-3+023 w miejscowości Średnica-Jakubowięta i Średnica-Maćkowięta, gmina Szepietowo Zawarte w dniu 8 lutego 2016 r. w Wysokiem Mazowieckiem, pomiędzy: 1. Zarządem Powiatu Wysokomazowieckiego z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 15A, zwanym dalej ,,Przekazującym" reprezentowanym przez: Bogdana Zielińskiego - Starostę Wysokomazowieckiego i Leszka Gruchałę - Wicestarostę Wysokomazowieckiego, a 2. Gminą Miejską Szepietowo z siedzibą w Szepietowie przy ul. Głównej 6, zwanym dalej ,,Przejmującym" reprezentowaną przez Burmistrza Szepietowa- Roberta Lucjana Wyszyńskiego zwanymi dalej łącznie "stronami"

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2281- zwana dalej "ustawą"), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) , art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 348 oraz z 2015 r. poz. 789, poz. 1045, poz. 1293, poz. 1685 i poz. 1890), uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 26 października 2015 r. Nr IX/73/2015 w sprawie powierzenia Gminie Szepietowo zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2070B położonej na terenie gminy Szepietowo, stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego oraz na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) i uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. nr VIII/48/15 w sprawie przyjęcia przez Gminę Szepietowo zadania Powiatu Wysokomazowieckiego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej, ustalają co następuje:

§ 1. 1. Przekazujący przekazuje Przyjmującemu wykonywanie wszystkich funkcji zarządcy części drogi powiatowej nr 2070B Brzóski Brzezińskie - Średnica Pawłowięta - Dąbrówka Kościelna - droga krajowa 66 - Wojny Szuby - Piętki Basie Lubowicz Wielki -Gródek na odcinku w lokalizacji 2+005-3+023 w miejscowości Średnica-Jakubowięta i Średnica Maćkowięta, gmina Szepietowo, w pełnym zakresie określonym ustawą, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 20.

2. Przejmujący przyjmuje do realizacji wszelkie zadania zarządcy drogi powiatowej wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. Przekazanie zarządzania częścią drogi, o którym mowa w § 1 następuje z dniem podpisania niniejszego porozumienia.

§ 3. 1. Przejmujący rezygnuje z prawa do otrzymywania od Przekazującego środków finansowych na wykonanie czynności zarządcy drogi.

2. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem Przejmujący będzie wykonywał za pośrednictwem właściwych organów w formach przewidzianych prawem.

3. Przekazujący udziela prawa do dysponowania na cele budowlane działkami wchodzącymi w zakres inwestycji (pas drogowy) dla Przejmującego.

4. Przekazujący posiada wykonaną dokumentację projektową przebudowy drogi o której mowa w §1, autorstwa Franciszka Pruszyńskiego, ul. Jankowskiego 67, 18-200 Wysokie Mazowieckie, którą przekazuje Przejmującemu.

§ 4. 1. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z datą jego zawarcia.

2. Przejmujący z tytułu realizacji zadań objętych porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec powiatu i osób trzecich.

§ 5. 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy oraz Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 6. 1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.

2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta Wysokomazowiecki


Bogdan Zieliński


Wicestarosta


Leszek Gruchała

Burmistrz Szepietowa


Robert Lucjan Wyszyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama