reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/86/16 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 21 stycznia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 28 500 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11 700 zł,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 106 700 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 29 388 560 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 29 323 660 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 64 900 zł,

2) plan wydatków ogółem: 30 966 984 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 25 385 326 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 5 581 658 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 578 424 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 400 000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 178 424 zł.

§ 5. W uchwale Nr XV/81/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2016 r." otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 r."otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 6 "Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2016 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Rudnik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/86/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Klasyfikacja

Zmniejszenie

dochodów

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj

zadania

Dział

Rozdział

§

Dochody bieżące

756

75615

0340

3.400

Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Własne

756

75616

0340

13.400

Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Własne

OGÓŁEM

dochody bieżące

16.800

×

Dochody majątkowe

801

80101

6260

11.700

Zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej" realizowanego w ramach "Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego".

Własne

OGÓŁEM

dochody majątkowe

11.700

×

DOCHODY RAZEM

28.500

×


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/86/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Klasyfikacja

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

Wydatki majątkowe

600

60014

6300

75.000

Zwiększenie wydatków przeznaczonych na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania "Przebudowa dogi powiatowej Nr 2302B rozbudowa parkingu na wysokości posesji nr 5 przy ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej".

Por.z jst

750

75023

6050

20.000

Zwiększenie wydatków dotyczących opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania placu miejskiego przy nowym Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej.

Własne

801

80101

6050

11.700

Zmniejszenie wydatków dotyczących budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Własne

801

80101

6050

11.700

Zwiększenie wydatków dotyczących budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej finansowanych ze środków własnych budżetu Gminy Czarna Białostocka.

Własne

OGÓŁEM

Wydatki majątkowe

11.700

106.700

×

WYDATKI RAZEM

11.700

106.700


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/86/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

600

60016

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg os. Starówka w Czarnej Białostockiej - etap I.

145 824

108 000

108 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

2.

600

60016

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sokólskiej w Czarnej Białostockiej - dokumentacja projektowa

25 215

25 215

25 215

A.
B.
C.

Urząd Miejski

3.

600

60016

Budowa chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały - dokumentacja projektowa

11 193

11 193

11 193

A.
B.
C.

Urząd Miejski

4.

600

60016

Budowa dróg na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej - etap I - dokumentacja projektowa

79 000

79 000

79 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

5.

600

60016

Budowa ul. Kwiatowej, Tulipanów i Akacjowej w Czarnej Białostockiej - etap I

410 000

410 000

410 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

6.

600

60016

Budowa ul. Dolnej i ul. Kościuszki w Czarnej Białostockiej

320 000

320 000

320 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

7.

700

70095

Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej

156 236

120 000

120 000

A.

B.

C.

Urząd Miejski

8.

750

75023

Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej - etap VII

3 500 000

2 800 000

1 400 000

1 400 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

9.

750

75023

Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu miejskiego przy nowym Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej

20 000

20 000

20 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

10.

754

75412

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej

25 609

10 609

10 609

A.
B.
C.

Urząd Miejski

11.

801

80101

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej

340 000

170 000

108 700

A.
B.
C.61 300

Urząd Miejski

12.

801

80104

Rozbudowa i modernizacja Przedszkola w Czarnej Białostockiej - opracowanie dokumentacji projektowej

30 000

30 000

30 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

13.

851

85195

Budowa ośrodka zdrowia w Czarnej Wsi Kościelnej

599 135

480 000

480 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

14.

900

90001

Budowa otwartego systemu kanalizacyjnego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w szczególności z osiedla Wschód i Tartaczne w Czarnej Białostockiej - wykonanie dokumentacji

34 932

15 621

15 621

A.
B.
C.

Urząd Miejski

15.

900

90015

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w kierunku torów kolejowych w sołectwie Złota Wieś

6 263

6 263

6 263

A.

B.

C.

Urząd Miejski

16.

900

90015

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna Białostocka - opracowanie audytu energetycznego

15 000

15 000

15 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

17.

900

90095

Budowa placów zabaw w Czarnej Białostockiej- opracowanie dokumentacji

8 000

8 000

8 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

18.

900

90095

Budowa wiat przystankowych

25 000

25 000

25 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

19.

900

90095

Budowa placu zabaw we wsi Ruda Rzeczka

16 849

8 768

8 768

A.
B.
C.

Urząd Miejski

20.

900

90095

Budowa nawierzchni placu zabaw we wsi Klimki

8 487

8 487

8 487

A.
B.
C.

Urząd Miejski

21.

900

90095

Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo

10 507

10 507

10 507

A.
B.
C.

Urząd Miejski

22.

700

70005

Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości

100 000

100 000

100 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

23.

750

75022

Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu do transmisji obrad Rady Miejskiej

5 300

5 300

5 300

A.
B.
C.

Urząd Miejski

24.

754

75495

Zakupy inwestycyjne - zakup elementów systemu monitoringu miejskiego

12 000

12 000

12 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

25.

900

90095

Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Karczmisko

5 000

5 000

5 000

A.

B.

C.

Urząd Miejski

26.

900

90095

Zakupy inwestycyjne - zakup wiat przystankowych dla sołectwa Kosmaty Borek

7 695

7 695

7 695

A.
B.
C.

Urząd Miejski

Ogółem

5 917 245

4 811 658

3 350 358

1 400 000

61 300

0

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/86/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2016 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

3 502 528

1.

Kredyty

§ 952

1 400 000

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

2 102 528

Rozchody ogółem:

1 924 104

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1 924 104

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/86/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2016 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gmina Wasilków

4 200

2

Gmina Białystok

10 900

3

Powiat Białostocki

721 324

4

Gmina Korycin

70 000

5

Dom Kultury w Czarnej Białostockiej

705 900

6

Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej

241 500

Razem

806 424

947 400

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Działania w zakresie profilaktyki uzależnień

54 000

2

Aktywizacja i działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe. Działalność kulturalna, edukacyjna, prozdrowotna, ekologiczna na rzecz społeczności lokalnej.

13 000

3

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

65 300

Razem

132 300

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Anna Kośmider

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama