Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/73/16 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 12 lutego 2016r.

w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 106625B

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2281). po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Białostockiego, Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia sie przebieg drogi gminnej Nr 106625B położonej w miejscowości Kowale poprzez zaliczenie drogi oznaczonej numerem geodezyjnym 256/3 o długości 0,148km do kategorii drogi gminnej, jako uzupełnienie sieci dróg służącym miejscowym potrzebom.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Agnieszka Edyta Filipczuk - Żamojda


Załącznik do Uchwały Nr XV/73/16
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 12 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe