Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/150/16 Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r; poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r; poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r; poz. 238 i poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 972 500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 972 500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 62 901 677,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 801 677,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 100 000,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 66 501 677,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokość 60 088 770,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6 412 907,00 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 3 600 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3 600 000,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł oraz spłatę rat z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 200 000,00 zł z przychodów pochodzących z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 700 000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo


mgr Halina Muryjas-Rząsa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/150/16
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok (w złotych)

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 380 800,00

- 160 000,00

1 220 800,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 050 800,00

- 160 000,00

890 800,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

800 000,00

- 160 000,00

640 000,00

750

Administracja publiczna

5 665 079,00

60 000,00

5 725 079,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 612 451,00

60 000,00

4 672 451,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

139 100,00

60 000,00

199 100,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 289 953,00

100 000,00

7 389 953,00

90095

Pozostała działalność

406 660,00

100 000,00

506 660,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

100 000,00

100 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 266 515,00

0,00

2 266 515,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 592 500,00

- 1 592 500,00

0,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 540 000,00

- 1 540 000,00

0,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

52 500,00

- 52 500,00

0,00

92113

Centra kultury i sztuki

0,00

1 812 500,00

1 812 500,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

0,00

1 760 000,00

1 760 000,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0,00

52 500,00

52 500,00

92114

Pozostałe instytucje kultury

220 000,00

- 220 000,00

0,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

220 000,00

- 220 000,00

0,00

Razem:

58 631 316,00

0,00

58 631 316,00

Wydatki zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wyszczególnienie

Plan na 2016 rok

1

2

WYDATKI OGÓŁEM

66 501 677,00

Wydatki bieżące, z tego:

60 088 770,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

46 634 314,00

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

32 847 689,00

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13 786 625,00

dotacje na zadania bieżące

3 022 600,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

9 746 626,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

64 990,00

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

obsługa długu jst

620 240,00

Wydatki majątkowe, z tego:

6 412 907,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:

6 412 907,00

1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

0,00

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/150/16
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 stycznia 2016 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2016 ROK

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Rozdział

§

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Rozdział

§

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

1.

POWIAT GRAJEWSKI

60014

6300

412 500

1.

Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej

75095

2360

2 000

2.

POWIAT GRAJEWSKI

85311

2710

17 262

2.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny

80106

2540

93 823

3.

Grajewskie Centrum Kultury, w tym Orkiestra 70 000 zł

92113

2480

1 760 000

3.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych

80195

2360

8 000

4.

Grajewskie Centrum Kultury

92113

6220

52 500

4.

Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

85154

2360

20 000

5.

Miejska Biblioteka Publiczna

92116

2480

426 515

5.

Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

85195

2360

3 000

6.

Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną

85395

2360

7 000

6.

Centrum Integracji Społecznej

85232

2650

100 000

7.

SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów

90001

2830

35 000

7.

ZADM w Grajewie

70001

2650

300 000

8.

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

92105

2360

5 500

8.

ZWiK w Grajewie

70004

6210

10 000

9.

Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców

92105

2360

2 000

10.

Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny

92105

2360

7 000

11.

Propagowanie i rozwój kultury fizycznej

92605

2820

225 000

12.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

92605

2360

10 500

RAZEM

492 262

2 186 515

400 000

RAZEM

325 000

93 823


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/150/16
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2016 rok

§ 1. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) przesunięcia na kwotę 1 972 500,00 zł są następujące:

a) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 160 000,00 zł w planie wydatków z rozdz. 70005 § 6060 (zakup gruntów) do rozdz. 75023 § 6060 - 60 000,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Grajewo oraz do rozdz. 90095 § 6060 - 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie "Koncepcji techniczno-technologicznej rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Grajewie",

b) w związku z połączeniem z dniem 01.01.2016 r. samorządowych instytucji kultury Miejskiego Domu Kultury i Grajewskiej Izby Historycznej i powstaniu nowej instytucji kultury p.n. "Grajewskie Centrum Kultury" dokonuje się przesunięcia dotacji podmiotowej i dotacji celowej z rozdz. 92109 § 2480 - 1 540 000,00 zł, rozdz. 92109 § 6220 - 52 500,00 zł, rozdz. 92114 § 2480 - 220 000,00 zł do rozdz. 92113 § 2480 - 1 760 000,00 zł i § 6220 - 52 500,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe