Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 3.2016 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 15 stycznia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830) oraz Uchwały Nr XII/68/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2016 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2016 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, ( stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 21 500 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 21 500 zł

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów ogółem 16 590 059 zł z tego:

- dochody bieżące 14 054 559 zł

- dochody majątkowe 2 535 500 zł Plan wydatków ogółem 15 822 379 zł z tego:

- na wydatki bieżące 12 072 379 zł

- na wydatki majątkowe 3 750 000 zł

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 767 680 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie- 680 000 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie- 87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 767 680 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela Nr 1 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3.2016
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 15 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 874 033,00

0,00

1 874 033,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 505 600,00

0,00

1 505 600,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

75 300,00

5 500,00

80 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

114 900,00

- 5 500,00

109 400,00

75095

Pozostała działalność

202 373,00

0,00

202 373,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 000,00

2 000,00

16 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 673,00

- 2 000,00

9 673,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

149 801,00

0,00

149 801,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

148 801,00

0,00

148 801,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

24 000,00

14 000,00

38 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

42 500,00

- 14 000,00

28 500,00

Razem:

14 139 344,00

0,00

14 139 344,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3.2016
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 15 stycznia 2016 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych jednostki - w zakresie wydatków bieżących, w działach 750 - administracja publiczna oraz 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe