Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/68/2016 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 15 lutego 2016r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 774, poz.1045, poz.1283, poz.1777, poz.1890) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz.978, poz.1197, poz.1269, poz.1311, poz.1649), Rada Gmimy Milejczyce, uchwala co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Milejczyce wprowadza się opłatę targową.

§ 2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Milejczyce w następujących wysokościach:

1) za sprzedaż ze stoiska do 3 metrów bieżących zajmowanej szerokości - 12 zł

2) za sprzedaż ze stoiska do 6 metrów bieżących zajmowanej szerokości - 17 zł

3) za sprzedaż z wózka, skrzynki, koszyka - 8 zł.

4) za sprzedaż z samochodu, platformy - 12 zł

5) za sprzedaż w ruchomych punktów gastronomicznych prowadzoną z samochodu osobowego, straganu lub stołu - 37 zł

6) za sprzedaż w ruchomych punktach gastronomicznych prowadzoną z innych samochodów, przyczep i naczep - 120 zł

7) za inne, nie wymienione wyżej formy sprzedaży - 15 zł.

§ 3. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu dokonywania sprzedaży.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Opłata targowa pobierana jest na podstawie biletu opłaty targowej opatrzonej numerem ścisłego zarachowania i pieczęcią Urzędu Gminy Milejczyce.

3. Inkasentami opłaty targowej są: Pani Edyta Osmólska-Laszuk i Pani Joanna Charkiewicz.

4. Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej wynosi 10% kwoty zainkasowanej i wpłaconej.

5. Rozliczenie i wpłata zainkasowanej opłaty targowej winna być dokonywana nie później niż w terminie 3 dni po zakończonym dniu handlowym do kasy Urzędu Gminy Milejczyce lub na konto bankowe Urzędu Gminy Milejczyce.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/198/2014 Rady Gminy Milejczyce z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności. /Dz.Urzęd.Woj.Podl. z 2014r. poz.966/.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejczyce.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady


Mikołaj Koczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe