Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/153/16 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 17 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest gmina Goniądz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 i 1890) oraz 20 zf pkt 1 w związku z art. 20 e ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 oraz z 2016r. poz. 35 i 64) Rada Miejska w Goniądzu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy Gimnazjum w Goniądzu wchodzącym w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu, dla którego organem prowadzącym jest gmina Goniądz, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy Gimnazjum w Goniądzu wchodzącym w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu, dla którego organem prowadzącym jest gmina Goniądz bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej - 2 punkty,

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 2 punkty,

3) szczególne osiągnięcia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej- 2 punkty,

4) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły - 2 punkty,

5) wielodzietność rodziny kandydata- 2 punkty,

6) kandydat objęty kształceniem specjalnym - 4 punkty.

§ 3. 1. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 1--3 dokonuje dyrektor gimnazjum na podstawie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej przez kandydata oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

2. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 4 dokonuje dyrektor gimnazjum na podstawie dokumentacji szkolnej.

3. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 5 uznaje się oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny w której wychowuje się kandydat.

4. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 6 uważa się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Harasiuk


Uzasadnienie

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest gmina Goniądz

Zgodnie z art. 20e ust. 3 ustawy o systemie oświaty, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym gimnazjom przeprowadzenie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Proponowane kryteria były uzgadniane z dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu dla którego organem prowadzącym jest gmina Goniądz.

Wykaz podstaw prawnych zastosowanych w uchwale

1. Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Art. 18 ust. 2 pkt 15

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Art. 40. 1. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Art. 20 e ust. 3 i 4

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,

O jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.

O W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych,

O oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c ust. 5. Przepisy art. 20c ust. 9 i 10 stosuje się.

4. Kryteriom, o których mowa w ust. 3, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.

Art. 20 c ust. 5, 9 i 10

5. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650). Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.

9. Pod pojęciem dochodu, o którym mowa w ust. 5, rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.5)), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

10. Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, o którym mowa w ust. 9, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa w art. 20s.

Art. 20zf.

W przypadku publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje określone w:

1) art. 20c ust. 4-6, art. 20e ust. 3 i 4, art. 20o ust. 4, art. 20p ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 20r ust. 6 i art. 20za ust. 1 - wykonuje odpowiednio rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe