Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/111/16 Rady Gminy Radziłów

z dnia 29 stycznia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Radziłów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/84/15 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Radziłów (Dz. Urz. Woj. Podl. Poz. 4178) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1pkt 3 lit a) wyraz "powyżej 3,5 tony" zastępuje się wyrazem "od 3,5 tony",

2) dodaje się załącznik nr 1 określający stawki podatku dla pojazdów określonych
w art. 8 pkt 2 ustawy,

3) dodaje się załącznik nr 2 określający stawki podatku dla pojazdów określonych
w art. 8 pkt 4 ustawy,

4) dodaje się załącznik nr 3 określający staweki podatku dla przyczep i naczep określonych
w art. 8 pkt 6 ustawy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Klimaszewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/111/16
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny systemy

zawieszenia osi

jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1.076,00

1.094,00

13

14

1.266,00

1.290,00

14

15

1.462,00

1.486,00

15

1.654,00

1.690,00

Trzy osie

12

17

1.340,00

1.368,00

17

19

1.530,00

1.556,00

19

21

1.714,00

1.744,00

21

23

1.900,00

1.938,00

23

25

2.086,00

2.124,00

25

2.086,00

2.124,00

Cztery osie i więcej

12

25

2.190,00

2.230,00

25

27

2.420,00

2.538,00

27

29

2.654,00

2.840,00

29

31

2.834,00

3.088,00

31

2.834,00

3.088,00

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Klimaszewska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/111/16
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.384,00

1.410,00

18

25

1.430,00

1.456,00

25

31

1.856,00

1.968,00

31

2.286,00

2.388,00

Trzy osie i więcej

12

40

2.284,00

2.322,00

40

3.004,00

3.088,00

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Klimaszewska


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/111/16
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Stawek podatku dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

712,00

718,00

18

25

786,00

794,00

25

858,00

870,00

Dwie osie

12

28

1.126,00

1.144,00

28

33

1.420,00

1.444,00

33

38

1.650,00

1.738,00

38

2.248,00

2.292,00

Trzy osie i więcej

12

38

1.426,00

1.468,00

38

1.698,00

1.722,00

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Klimaszewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe