Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/90/16 Rady Miasta Sejny

z dnia 22 lutego 2016r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mieście Sejny na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r poz.1515) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Sejny na rok 2016 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sejny


Romuald Jakubowski


Załącznik do Uchwały Nr XXII/90/16
Rady Miasta Sejny
z dnia 22 lutego 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mieście Sejny na rok 2016.

Miasto Sejny

infoRgrafika

"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt

w Mieście Sejny"

Rok 2016

1. Podstawa prawna realizacji Programu.

Podstawa prawna do działania Miasta:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.1515 z późniejszymi zmianami);

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz.856 );

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r.Nr 116, poz. 753);

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

2. Realizacja Programu.

Za realizację Programu odpowiedzialny będzie przede wszystkim Urząd Miasta w Sejnach. Ponadto za wykonanie działań w nim ujętych odpowiadać będą organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt, oraz nie zadający im cierpienia, działające na terenie miasta lub swym zasięgiem obejmujące teren miasta, lecznice weterynaryjne, Straż Pożarna oraz schronisko dla zwierząt w Suwałkach (w zakresie dotyczącym zwierząt domowych).

3. Główne cele wprowadzenia Programu.

Program określa ogólne cele dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych w roku 2016 w ramach programu wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek.

Główne cele wprowadzenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w Mieście Sejny" to:

1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta Sejny.

2) Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Sejny.

3) Edukacja mieszkańców Miasta Sejny w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

4. Realizacja założonych celów.

4.1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta Sejny.

4.1.1. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami z terenu Miasta Sejny.

Realizacja Programu dotycząca bezdomnych psów polega na:

1) wyłapywaniu psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właścicieli;

2) umieszczaniu psów w schronisku;

3) poszukiwaniu dotychczasowego właściciela psa;

4.1.2. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi kotami z terenu Miasta Sejny.

Realizacja Programu dotyczącego bezdomnych kotów polega na:

1) wyłapywaniu kotów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właścicieli i przewiezieniu ich do schroniska;

2) poddaniu kotów sterylizacji i wypuszczeniu w miejscu ich odłowu;

3) monitorowaniu największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie miasta Sejny, w celu zapewnienia im opieki i ograniczenia ich rozrodczości oraz ich dokarmianiu.

Miasto zamierza sporządzić i stale uaktualniać wykaz mieszkańców społecznie opiekujących się bezdomnymi kotami.

4.1.3. Zapewnienie opieki nad pozostałymi bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Sejny.

Realizacja Programu w odniesieniu do pozostałych zwierząt polega na:

1) złapaniu zwierząt zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właścicieli;

2) umożliwieniu przekazania pod tymczasową opiekę Miasta zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgonów właścicieli, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela;

3) poszukiwaniu dotychczasowego właściciela;

4) wskazaniu gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarczych;

Na terenie miasta takie gospodarstwo mieści się przy ul. Młynarskiej 1 w Sejnach.

4.1.4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

Schronisko w Suwałkach przyjmie i zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami miasta Sejny. W schronisku dokonana zostanie obowiązkowa sterylizacja zwierząt.

4.1.5. Zapewnienie opieki lekarsko - weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych na terenie Miasta Sejny.

W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, Miasto Sejny zapewnia im całodobową opiekę weterynaryjną przez lecznicę weterynaryjną przy ul. Juliana Marchlewskiego 24 w Sejnach na podstawie zawartej z nią umowy.

4.2. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych z terenu Miasta Sejny.

Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane będzie poprzez:

1) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości;

2) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych;

3) bezpłatne usypianie ślepych miotów (wykonywane będzie w schronisku dla zwierząt w Suwałkach przez lekarza weterynarii);

4) prowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt.

4.3. Edukacja mieszkańców Miasta Sejny w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Edukacja mieszkańców miasta w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt będzie realizowana poprzez:

1) współpracę samorządu miasta z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, przede wszystkim działającymi na terenie miasta Sejny i powiatu sejneńskiego, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców miasta w ramach działania w tego typu organizacjach;

2) promowanie wśród nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu miasta Sejny do włączania w treść programu zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebę ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;

3) organizowanie akcji, prelekcji w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Sejny na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;

4) informowanie mieszkańców miasta o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie zakupów zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów z legalnych źródeł;

5) propagowanie wśród mieszkańców miasta zabiegów sterylizacji psów i kotów;

6) współpraca z organizacjami zajmującymi się bezdomnymi zwierzętami.

5. Źródła finansowania Programu.

Źródła finansowania realizacji założeń ujętych w Programie :

1) Rada Miasta uchwalając corocznie budżet, będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację zadań miasta związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt;

a) na realizację Programu na rok 2016 planuje się kwotę 20 tys. zł. w tym na zadania realizowane przez schronisko dla zwierząt w Suwałkach oraz na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych .

6. Literatura

- Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu i porządku w gminie (Dz. U. Nr 230 poz. 1373);

- Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2015r., poz. 1047);

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 856);

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U. 2013 , poz. 1399 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2015r. ,poz.1515 i z późn zm.);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U z 1998r. Nr 116 poz. 753);


Uzasadnienie

W dniu 11 grudnia 2015 r. Rada Miasta Sejny przyjęła Uchwałę Nr XVII/74/15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mieście Sejny na rok 2016. W dniu 20 stycznia 2016 r. wpłynęło do Urzędu Miasta Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności wyżej wskazanej Uchwały.

Wojewoda uznał, że Uchwała nie zawiera wskazania jaki konkretnie podmiot zobowiązany będzie do zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej, co istotnie wpłynęło na zgodność tego aktu z prawem.

Ponadto, z uwagi na okoliczność, iż tego rodzaju Uchwała stanowi akt prawa miejscowego termin jego obowiązywania zaczyna bieg po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w dzienniku urzędowym.

Z uwagi na powyższe konieczne jest podjęcie ponowne Uchwały z wyeliminowaniem nieprawidłowości.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe