Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/81/2016 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 9 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, zm.poz.1045, poz. 1890 ) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890 ). Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1 ( stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały )

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2 509 000 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2 ( stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały )

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 143 600 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2 652 600 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 19 099 059 zł z tego:

- dochody bieżące 16 563 559 zł

- dochody majątkowe 2 535 500 zł

2) Plan wydatków ogółem 18 331 379 zł z tego:

- na wydatki bieżące 14 546 379 zł

- na wydatki majątkowe 3 785 000 zł

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 767 680 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie- 680 000 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie- 87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 767 680 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł, W tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 000 000 zł,

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały ( traci moc załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/68/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku )

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Tabela Nr 1-Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/81/2016
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 9 lutego 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 658 000,00

2 509 000,00

4 167 000,00

85295

Pozostała działalność

0,00

2 509 000,00

2 509 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

2 509 000,00

2 509 000,00

Razem:

1 683 035,00

2 509 000,00

4 192 035,00

Dochody bieżące: 16 563 559 zł, w tym środki z UE ( art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ): 0 zł

Dochody majątkowe: 2 535 500 zł, w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 2 150 500 zł

Dochody ze sprzedaży majątku : 385 000 zł

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0 zł

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Tabela Nr2-Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/81/2016
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 9 lutego 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

277 100,00

135 000,00

412 100,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

277 100,00

135 000,00

412 100,00

4480

Podatek od nieruchomości

70 000,00

100 000,00

170 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

35 000,00

35 000,00

801

Oświata i wychowanie

7 779 581,00

- 143 600,00

7 635 981,00

80101

Szkoły podstawowe

3 235 378,00

- 143 600,00

3 091 778,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 587 000,00

- 143 600,00

1 443 400,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

8 600,00

8 600,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

8 600,00

8 600,00

3240

Stypendia dla uczniów

0,00

8 600,00

8 600,00

Razem:

14 139 344,00

0,00

14 139 344,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 658 000,00

2 509 000,00

4 167 000,00

85295

Pozostała działalność

0,00

2 509 000,00

2 509 000,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

2 459 805,00

2 459 805,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

49 195,00

49 195,00

Razem:

1 683 035,00

2 509 000,00

4 192 035,00

Wydatki budżetu gminy ogółem: 18 331 379 zł, z tego:

I. wydatki bieżące 14 546 379 zł, w tym:

· Własne 10 354 344 zł

· Zlecone4 192 035 zł

· Wydatki związane z realizacją zadań wyk.

na mocy porozumień z organami administracji rządowej0

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych,8 585 034 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane5 117 000 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań

Statutowych 3 468 034 zł

2. dotacje na zadania bieżące 1 103 840 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych4 707 505 zł

4. wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją

zadań jst 0 zł

5. wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji

udzielonych przez jst,

przypadające do spłaty w danym roku budżetowym0 zł

6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego150 000 zł

II majątkowe w wysokości 3 785 000 zł,

· Własne 3 785 000 zł

· Zlecone 0

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 785 000 zł

- w tym: na programy finansowane

- z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 32 530 000 zł

2. zakup i objęcie akcji i udziałów 0

3. wniesienie wkładów do spółek

prawa handlowego 0

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/81/2016
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 9 lutego 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2016

Lp.

Dział

Rozdz.

Paragraf

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok

budżetowy

2016

1

2

3

4

5

6

Zadania noworozpoczynane

2

600

60016

6050

Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Szypliszki

900 000

3

700

70005

6050

Modernizacja budynków gminnych

35 000

4

801

80113

6060

Zakup samochodu do dowożenia uczniów

320 000

5

801

80195

6057,

6059

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kaletniku*

2 530 000

Ogółem:

3 785 000

* zadanie planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/81/2016
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 9 lutego 2016 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2016 rok:

Na podstawie pisma Nr FB-II.3110.23.2015.MA z dnia 21 stycznia 2016 roku przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016 rok w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 - przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 złotych na dziecko , w kwocie 2 509 000 złotych.

Na podstawie analizy aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych, zarówno bieżących, jak i majątkowych, mając na względzie realizację zadań służących potrzebom mieszkańców.

W dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza planuje się wydatki w kwocie 8 600 złotych, stanowiącą wkład własny na realizację zadania z zakresu wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe