Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/113/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 12 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 325 178 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 38 367 793 zł, w tym:

- dochody bieżące35 889 270 zł

- dochody majątkowe2 478 523 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 325 178 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi35 677 290,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące28 726 276,39 zł

- wydatki majątkowe6 951 014 zł

§ 3. 1. Zmienić limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016.

2. Plan zadań inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr 3.

§ 4. 1. Zmienić plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku.

2. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4.

§ 5. Zmienić plan jednostek budżetowych w zakresie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2016 r.

2. Plan wyodrębnionych dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 5.

§ 6. 1. Zmniejszyć ogólną rezerwę budżetową o kwotę 58 908 zł.

2. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 261 092 zł.

§ 7. 1. 1. Zwiększyć plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 58 908 zł.

2. Plan wydatków na realizację programu, o którym mowa w ust. 1, po zmianie wynosi 228 908 zł.

§ 8. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


mgr Beata Marlena Jeżerys


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/113/2016
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 12 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/113/2016
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 12 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/113/2016
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 12 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/113/2016
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 12 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/113/2016
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 12 lutego 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2016 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/113/2016
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 12 lutego 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Objaśnienia

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe