Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/66/2016 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 15 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 208 900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1do Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 38 806 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 114 100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy Milejczyce z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy Milejczyce z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 129 906 zł, rozchody w wysokości 200 000 zł.

§ 7. Nadwyżkę budżetową w wysokości 70 094 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych.

§ 8. Budżet po dokonanych zamianach wynosi:

1. Dochody ogółem6 838 572 zł z tego:

- dochody bieżące6 589 672 zł

- dochody majątkowe248 900 zł

2. Wydatki ogółem6 768 478 zł z tego:

- wydatki bieżące6 507 478 zł

- wydatki majątkowe261 000 zł

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mikołaj Koczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/66/2016
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 15 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2016
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 15 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/66/2016
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2016 ROKU

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

222 000

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

95 000

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

95 000

Dotacja na wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulicy 3-go Maja z ulicą Parkową i ulicą Świętej Barbary w Milejczycach na drodze wojewódzkiej Nr 693

95 000

60016

Drogi publiczne gminne

127 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

61 000

Budowa drogi w miejscowości Sobiatyno

61 000

Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę Choroszczewo - Choroszczewo Kolonia

30 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

36 000

Zakup pługa odśnieżnego

36 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

11 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

11 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

11 000

Zakup działki Nr 445/1 w miejscowości Pokaniewo

11 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 000

75405

Komendy powiatowe Policji

5 000

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

5 000

Wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

5 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

23 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

23 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

23 000

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Rogaczach

10 500

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Wałkach

12 500

RAZEM:

261 000


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/66/2016
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zmian z budżecie gminy na rok 2016

PLAN PRZYCHODÓW NA 2016 ROK

w zł

PARAGRAF

TREŚĆ

950

Wolne środki

129 906

PLAN ROZCHODÓW NA 2016 ROK

w zł

PARAGRAF

TREŚĆ

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

200 000


OBJAŚNIENIA DO ZMIAN Z BUDŻECIE

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 208 900 zł. Zmiany nastąpiły w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży wody zimnej o kwotę 10 000 zł,

- wpływów z podatku rolnego o kwotę 5 000 zł,

- podatku leśnego o kwotę 5 000 zł,

- podatku od spadków i darowizn o kwotę 5 000 zł,

- podatku od czynności cywilno- prawnych o kwotę 5 000 zł.

Zwiększenia planu dokonano na podstawie faktycznego wykonania w roku 2015.

W rozdziale 72095 wprowadza się kwotę faktycznego VAT naliczonego z tytułu inwestycji "Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej", zakończonej w roku 2015. Zwrot VAT nastąpi w marcu 2016 roku. Wprowadzono również dochody majątkowe z tytułu zwrotu poniesionych wydatków własnych na realizację inwestycji. Zwrot dotacji w wysokości 98 900 zł nastąpi w roku 2016 po ostatecznym rozliczeniu projektu.

W rozdziale 70005 zwiększone zostały zwiększone dochody majątkowe o kwotę 50 000 zł. Jest to kwota należności z tytułu sprzedaży gruntów w roku 2015, która wpłynęła na rachunek budżetu w styczniu 2016 roku.

Po stronie wydatków zwiększenia dokonano o kwotę 38 806 zł. Zwiększone zostały środki na realizację zadań inwestycyjnych. Wydatki na zakup pługa odśnieżnego zwiększono o kwotę 16 000 zł. Wprowadzone zostało nowe zadanie inwestycyjne na wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Choroszczewo - Choroszczewo Kolonia w wysokości 30 000 zł. Pozostałe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

W związku z wprowadzonymi zmianami budżet gminy na rok 2016 zamyka się nadwyżką w wysokości 70 094 zł, która zostaje przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe