Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 91/16 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 5 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1045, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) oraz §12 pkt. 3 Uchwały Nr 91/XIII/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wysokie Mazowieckie na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

1. przeniesieniu planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach jednego działu w kwocie 600 zł

2. rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 5.055 zł, w tym na wydatki majątkowe - 3.985 zł, na wydatki bieżące - 1.070 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 2

§ 3. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:16.228.000 zł w tym: dochody bieżące 14.774.936 zł dochody majątkowe 1.453.064 zł

- plan wydatków ogółem wynosi:16.328.000 zł w tym: wydatki bieżące 12.897.890 zł wydatki majątkowe 3.430.110 zł

- deficyt budżetowy ogółem wynosi100.000 zł

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/16
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 5 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/16
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 5 lutego 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok

1. W drodze przesunięć w planie wydatków bieżących zapewnia się brakujące środki na:

- zakup mediów (energii elektrycznej i wody) dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Święcku Wielkim - 300 zł,

- zakup usług zdrowotnych dla pracowników GOPS - 300 zł.

2. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 3.985 zł na pokrycie zwiększonych kosztów inwestycji polegajacej na montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kalinowie-Czosnowie oraz kwotę 1.070 zł na uzupełnienie środków przeznaczonych na opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wysokie Mazowieckie na lata 2016 - 2023.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe