Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/284/16 Rady Miasta Białystok

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Białegostoku konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515
i 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Miasta Białegostoku w sprawie Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Celem konsultacji jest uzyskanie od mieszkańców Miasta Białegostoku propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2017 rok oraz dokonanie wyboru projektów do realizacji zgodnie z Zasadami Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2017 rok, określonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Przewidywana kwota środków przeznaczona na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2017 rok wyniesie 10 100 000,00 zł.

2. Ostateczna kwota środków przeznaczona na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego
w Białymstoku na 2017 rok zostanie ustalona przez Radę Miasta Białystok w budżecie Miasta Białegostoku na 2017 rok.

§ 4. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku;

2) w formie pisemnej i elektronicznej wszystkim radnym Rady Miasta Białystok;

3) w formie komunikatu prasowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Krzysztof Gromko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/284/16
Rady Miasta Białystok
z dnia 29 lutego 2016 r.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2017 rok

kwiecień 2016 r.

spotkania informacyjno-edukacyjne z mieszkańcami Miasta Białegostoku


od 2 do 31 maja 2016 r.


składanie przez mieszkańców Miasta Białegostoku propozycji projektów


maj - sierpień 2016 r.


weryfikacja zgłoszonych projektów


do 5 września 2016 r.


ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania


wrzesień 2016 r.


działania informacyjno-promocyjne w zakresie zakwalifikowanych projektów i zachęcenia do udziału w głosowaniu


od 4 do 18 października 2016 r.


głosowanie mieszkańców Miasta Białegostoku

do 31 października 2016 r.

ogłoszenie wyników głosowania

do 30 listopada 2016 r.

ewaluacja


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/284/16
Rady Miasta Białystok
z dnia 29 lutego 2016 r.

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA 2017 ROK

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Budżet Obywatelski w Białymstoku na 2017 rok jest to wydzielona kwota w ramach wydatków określonych w budżecie Miasta Białegostoku na 2017 rok, zwana dalej Budżetem Obywatelskim 2017.

§ 2. 1. Ze środków Budżetu Obywatelskiego 2017 mogą być finansowane projekty należące do zadań własnych gminy albo powiatu, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji projektu na lata następne, na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

2. W przypadku projektów, których realizacja wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić obszar, na którym Miasto Białystok może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

3. Dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów zlokalizowanych na nieruchomościach nie będących własnością Miasta Białystok lub na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Białystok obciążonych na rzecz osób trzecich, pod warunkiem, że projekty te mają charakter inny niż inwestycyjny,
a pomysłodawca uzyskał pisemne oświadczenie podmiotu posiadającego rzeczowy tytuł prawny do nieruchomości na nieodpłatne udostępnienie i wykorzystanie nieruchomości do celów realizacji projektu oraz braku jakichkolwiek roszczeń wobec Miasta Białystok i osób trzecich z tytułu realizacji projektu.

4. W ramach środków Budżetu Obywatelskiego 2017 nie mogą być realizowane projekty:

1) które zakładają realizację na terenach placówek oświatowych;

2) które zakładają realizację jedynie części projektu, w tym sporządzenia wyłącznie koncepcji bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;

3) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;

4) które są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami Miasta Białegostoku;

5) które po realizacji generowałyby koszty eksploatacji przekraczające w skali roku 5 % wartości proponowanego projektu;

6) których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności.

§ 3. 1. Projekty finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego 2017 mogą mieć charakter ogólnomiejski lub osiedlowy.

2. Do projektów osiedlowych zalicza się takie, które dotyczą głównie potrzeb jednego z 28 osiedli Miasta Białegostoku.

3. Do projektów ogólnomiejskich zalicza się takie, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) szacunkowy koszt ich realizacji, w odniesieniu do pojedynczego projektu, przekracza maksymalną kwotę środków ustaloną dla projektu osiedlowego;

2) dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla Miasta Białegostoku.

4. Szacunkowa wartość pojedynczego projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć kwoty
1 000 000,00 zł.

5. Szacunkowa wartość pojedynczego projektu osiedlowego nie może przekroczyć kwoty
250 000,00 zł.

6. Projekt osiedlowy, którego szacunkowy koszt, ustalony po weryfikacji, przekroczy wartość określoną
w ust. 5, zostanie przekwalifikowany na projekt ogólnomiejski, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 7.

7. Projekt osiedlowy, o którym mowa w ust. 6, może zostać zmodyfikowany przez pomysłodawcę, tak by jego koszty szacunkowe mieściły się w limicie określonym dla projektu osiedlowego. Modyfikacja powinna nastąpić w ciągu 7 dni od przekazania pomysłodawcy informacji o weryfikacji.

§ 4. 1. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 wydziela się:

1) 7 000 000,00 zł z całości środków, które przeznacza się na realizację projektów osiedlowych z podziałem w częściach równych na każde osiedle Miasta Białegostoku;

2) 100 000,00 zł z całości środków, które przeznacza się na realizację działań informacyjno-edukacyjnych;

3) pozostałą kwotę z całości środków przeznacza się na realizację projektów ogólnomiejskich.

§ 5. 1. Przy realizacji harmonogramu Budżetu Obywatelskiego 2017 współpracuje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2017 rok powołany przez Prezydenta Miasta Białegostoku, zwany dalej Zespołem.

2. W skład Zespołu powinno wchodzić:

1) od 3 do 7 reprezentantów białostockich organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wskazanych przez Białostocką Radę Działalności Pożytku Publicznego, funkcjonującą przy Prezydencie Miasta Białegostoku;

2) od 3 do 7 radnych wskazanych przez Radę Miasta Białystok;

3) od 3 do 7 pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

3. Regulamin prac Zespołu określi Prezydent Miasta Białegostoku.

4. W pracach Zespołu z głosem doradczym mogą uczestniczyć mieszkańcy Miasta Białegostoku.

Rozdział 2.
Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego 2017

§ 6. 1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 może zgłosić mieszkaniec Miasta Białegostoku.

2. Propozycję projektu należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszych Zasad.

3. Propozycja projektu musi uzyskać pisemne poparcie co najmniej 20 mieszkańców Miasta Białegostoku. Wzór listy poparcia określa załącznik Nr 2 do niniejszych Zasad.

4. Mieszkaniec Miasta Białegostoku może złożyć i poprzeć dowolną liczbę projektów podlegających zgłoszeniu.

5. W przypadku, gdy pomysłodawcą projektu jest osoba małoletnia, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszych Zasad.

6. Złożenie projektu, o którym mowa w § 2 ust. 3 wymaga dołączenia do formularza zgłoszeniowego oświadczenia dotyczącego udostępnienia i wykorzystania nieruchomości do celów realizacji projektu, którego wzór określa załącznik Nr 4 do niniejszych Zasad.

§ 7. 1. Formularz zgłoszeniowy projektu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Białymstoku, a także w siedzibach:

1) Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1;

2) Departamentu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. J. K. Branickiego 3/5;

3) Punktu Obsługi Klienta Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Lipowej 16;

4) Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego
w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 22/1.

2. Formularz zgłoszeniowy projektu wraz z załącznikami składa się:

1) w formie papierowej - w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w godzinach pracy Urzędu;

2) w wersji skanu z oryginału na adres e-mail: budzet2017@um.bialystok.pl.

3. W formularzu zgłoszeniowym należy wypełnić wszystkie pozycje obowiązkowe, oznaczone gwiazdką "* ".

4. W formularzu zgłoszeniowym niezbędne jest podanie swoich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz danych kontaktowych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego 2017.

Rozdział 3.
Weryfikacja zgłoszonych projektów

§ 8. 1. Zgłoszone projekty podlegają weryfikacji: ogólnej, szczegółowej oraz ostatecznej.

2. Weryfikacja prowadzona jest w oparciu o kartę analizy, której wzór określi Prezydent Miasta Białegostoku.

§ 9. 1. Weryfikacja ogólna dokonywana jest przez właściwą jednostkę organizacyjną Urzędu Miejskiego
w Białymstoku i obejmuje sprawdzenie:

1) terminowości zgłoszenia projektu;

2) złożenia projektu na właściwym formularzu zgłoszeniowym i prawidłowego wypełnienia wszystkich rubryk
w formularzu;

3) kompletności załączników;

4) poprawności danych osób zgłaszających i popierających projekt.

2. W przypadku stwierdzenia, iż zgłoszony formularz projektu jest niekompletny albo niepoprawnie wypełniony, pomysłodawca jest informowany drogą mailową lub telefoniczną o możliwości uzupełnienia lub poprawy formularza w ciągu 7 dni od daty przekazania informacji o weryfikacji. Jeśli projektodawca nie usunie w terminie stwierdzonych nieprawidłowości, projekt otrzymuje negatywną rekomendację i nie podlega dalszej weryfikacji.

§ 10. 1. Projekty, które pozytywnie przeszły weryfikację ogólną kierowane są do właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz/lub miejskich jednostek organizacyjnych
w celu dokonania weryfikacji szczegółowej, która obejmuje:

1) ocenę projektu pod względem spełniania wymogów, o których mowa w § 2, poza wymogiem wskazanym
w § 2 ust. 4 pkt 6;

2) analizę faktycznej możliwości realizacji projektu przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych
i technologicznych;

3) sprawdzenie kosztorysu projektu wskazanego w formularzu zgłoszeniowym i ocenę, czy nie przekracza on kwot, o których mowa w § 3 ust. 4 i 5;

4) ocenę kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu.

2. W przypadku stwierdzenia, iż formularz projektu nie zawiera istotnych informacji niezbędnych do analizy projektu, występuje się telefonicznie lub mailowo do pomysłodawcy projektu o uzupełnienie informacji w ciągu
7 dni.

3. W sytuacji, gdy więcej niż jedna propozycja projektu dotyczy podobnego zakresu przedmiotowego lub tej samej lokalizacji, a jednoczesna realizacja projektów nie byłaby możliwa, organizuje się spotkania
z pomysłodawcami projektów. Jeżeli w ciągu 7 dni od przekazania powiadomienia do pomysłodawców nie dojdzie do wypracowania wspólnej propozycji projektu lub wycofania jednego z projektów, są one procedowane w wersji pierwotnie złożonej.

4. Jeżeli weryfikacja szczegółowa wskazuje, że projekt nie będzie mógł być poddany pod głosowanie mieszkańców, a istnieje możliwość dokonania niezbędnych zmian w projekcie celem dostosowania go do wymogów określonych niniejszą uchwałą, informuje się pomysłodawcę o możliowości dokonania niezbędnych zmian w projekcie, przedstawiając zakres proponowanych zmian. Jeżeli w ciągu 7 dni od przekazania informacji pomysłodawca nie dokona zmian projektu lub nie będzie możliwe osiągnięcie porozumienia w zakresie niezbędnych zmian projektu, projekt uzyskuje negatywną ocenę w zakresie weryfikacji szczegółowej.

5. Ingerowanie w zakres projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2017 jest możliwe jedynie za zgodą pomysłodawców tych propozycji.

§ 11. 1. Po weryfikacji szczegółowej projekty zostają przekazane Zespołowi celem dokonania weryfikacji ostatecznej, w tym oceny spełniania kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 6.

2. Zespół przygotuje i przedstawi do akceptacji Prezydentowi Miasta Białegostoku wykaz projektów rekomendowanych do głosowania mieszkańców oraz wykaz projektów odrzuconych z podaniem uzasadnienia.

3. Kolejność projektów na karcie do głosowania zostanie ustalona w trakcie losowania przeprowadzonego przez Zespół.

§ 12. Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania mieszkańców oraz lista projektów niezakwalifikowanych z podaniem uzasadnienia zostanie udostępniona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Rozdział 4.
Głosowanie i wybór projektów do realizacji

§ 13. Wyboru projektów, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017, dokonują
w głosowaniu powszechnym mieszkańcy Miasta Białymstoku.

§ 14. 1. Głosowanie polega na wypełnieniu karty do głosowania:

1) w formie papierowej i złożenie jej w następujących punktach:

a) siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1,

b) siedzibie Departamentu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 3/5,

c) Punkcie Obsługi Klienta Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Lipowej 16,

d) siedzibie Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 22/1,

e) mobilnym punkcie do głosowania, którego zasady funkcjonowania określi Prezydent Miasta Białegostoku;

2) w formie elektronicznej - na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

2. Wzór karty do głosowania w wersji papierowej i elektronicznej określi Prezydent Miasta Białegostoku.

3. Karta do głosowania będzie udostępniona mieszkańcom Miasta Białegostoku od pierwszego dnia głosowania - w wersji papierowej w punktach wskazanych w ust. 1 pkt 1 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

4. Mieszkaniec Miasta Białegostoku może złożyć w sposób określony w ust. 1 wyłącznie jedną kartę do głosowania.

5. Na kartach do głosowania dokonuje się wyboru maksymalnie 2 projektów osiedlowych oraz maksymalnie 1 projektu ogólnomiejskiego.

6. W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego, której wzór określi Prezydent Miasta Białegostoku.

§ 15. 1. Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy
z projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2017 oraz sporządzeniu list z wynikami, oddzielnie dla propozycji osiedlowych na każdym osiedlu Miasta Białegostoku i projektów ogólnomiejskich.

2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadza Zespół.

§ 16. 1. Rekomendowane do realizacji są te projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów na listach, aż do wyczerpania środków w Budżecie Obywatelskim 2017 przewidzianych dla projektów osiedlowych na każdym osiedlu Białegostoku i dla zadań ogólnomiejskich.

2. Jeśli wśród projektów rekomendowanych do realizacji znajdą się projekty mające taki sam zakres lub dotyczące tej samej lokalizacji, które nie dają się bezkolizyjnie zrealizować, to rekomendację uzyskuje tylko ten projekt, który otrzymał największą liczbę głosów.

§ 17. Wzór protokołu wyników głosowania określi Prezydent Miasta Białegostoku.

§ 18. Informacja o projektach rekomendowanych do realizacji zostanie udostępniona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Rozdział 5.
Działania informacyjno-edukacyjne i promocyjne w procesie wdrażania

Budżetu Obywatelskiego 2017

§ 19. 1. W trakcie realizacji Budżetu Obywatelskiego 2017 prowadzona jest kampania informacyjno-edukacyjna i promocyjna obejmująca:

1) przybliżenie mieszkańcom Miasta Białegostoku idei Budżetu Obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji projektów, w tym m.in. poprzez organizację minimum 5 spotkań z mieszkańcami oraz punktów informacyjnych podczas imprez miejskich;

2) przedstawienie projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2017 i zachęcanie do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji, w tym m.in. poprzez organizację minimum 10 spotkań z mieszkańcami;

3) upowszechnienie informacji o przebiegu i wynikach procesu Budżetu Obywatelskiego 2017, m.in. poprzez stworzenie mapy aktywności osiedli.

2. Kampania w zakresie dwóch pierwszych etapów, o których mowa w ust 1, powinna zostać przeprowadzona z użyciem różnych kanałów komunikacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych grup mieszkańców.

3. Kampania, o której mowa w ust. 1, powinna nawiązywać do idei Budżetu Obywatelskiego oraz akcentować bezpośredni, równy i otwarty dla mieszkańców wpływ na wybór zadań do tego budżetu.

4. Inwestycje zrealizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego będą oznaczone tabliczkami o wymiarach minimum 25x35 cm zawierającymi następujące informacje:

1) ilość głosów, które otrzymał projekt,

2) wartość projektu,

3) kategorię projektu,

4) zapis: "Projekt sfinansowano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017".

§ 20. W okresie przewidzianym na zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego 2017, zainteresowani mieszkańcy Miasta Białegostoku mogą uzyskać informacje związane z zasadami i trybem realizacji budżetu w:

1) siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1,

2) siedzibie Departamentu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5,

3) siedzibie Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 22/1.

Rozdział 6.
Ewaluacja procesu wdrażania Budżetu Obywatelskiego

§ 21. 1. Proces realizacji Budżetu Obywatelskiego 2017 podlega monitoringowi i ewaluacji.

2. Wyniki ewaluacji będą wykorzystywane do wprowadzania zmian mających na uwadze udoskonalanie procesu realizacji Budżetu Obywatelskiego.

§ 22. 1. Konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego mają charakter procesu cyklicznego, powtarzanego w kolejnych latach.

2. Proces realizacji Budżetu Obywatelskiego podlega monitoringowi i corocznej ewaluacji.

3. Wyniki ewaluacji mogą być wykorzystane do wprowadzania zmian mających na uwadze udoskonalanie procesu realizacji.


Załącznik Nr 1 do Zasad Budżetu
Obywatelskiego w Białymstoku na 2017 rok
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 2 do Zasad Budżetu
Obywatelskiego w Białymstoku na 2017 rok
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 3 do Zasad Budżetu
Obywatelskiego w Białymstoku na 2017 rok
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 4 do Zasad Budżetu
Obywatelskiego w Białymstoku na 2017 rok
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe