Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 103/XV/16 Rady Gminy Zambrów

z dnia 3 marca 2016r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zambrów w 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zambrów w 2016 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr 103/XV/16
Rady Gminy Zambrów
z dnia 3 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zambrów w 2016 r.

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Zambrów uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zambrów w 2016 r.", zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w Gminie Zambrów.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) "Schronisku", należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt Bezdomnych, z którym Wójt Gminy Zambrów podpisał umowę;

2) "Programie", należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zambrów w 2016 r.

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Zambrów.

2. Realizatorami Programu są:

1) na poziomie Gminy Zambrów - Wójt Gminy Zambrów;

2) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą Zambrów.

Rozdział 2.
CEL PROGRAMU

§ 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zambrów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Zambrów realizują:

1) Schronisko poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska przez Policję lub mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy;

2) Wójt Gminy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;

3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1) Wójt Gminy poprzez:

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu;

c) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zambrów realizują:

1) Schronisko na podstawie zawartej umowy w tym zakresie - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga z siedzibą Radysy 13, 12-230 Biała Piska;

2) organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt - odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z tym podmiotem.

§ 7. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku dla zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy Zambrów;

3) Wójt Gminy poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji;

4) zwierzęta odłowione po okresie 1-go miesiąca, które nie zostały adoptowane będą sterylizowane lub kastrowane.

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanymi zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania

2) Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zambrów oraz na stronie internetowej www.ugzambrow.pl;

3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów - Gabinet dla Zwierząt, Sławomir Bełżek, ul. Aleja Wojska Polskiego 11, 18-300 Zambrów;

2) Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt - Gabinet dla Zwierząt, Sławomir Bełżek, ul. Aleja Wojska Polskiego 11, 18-300 Zambrów.

§ 10. Na gospodarstwo rolne zapewniające miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2016 r. wskazuje się gospodarstwo, z którym Wójt Gminy Zambrów zawarł stosowne porozumienie w celu właściwej opieki - gospodarstwo rolne Pana Kazimierza Żabińskiego, zam. Krajewo Białe 20.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii - Gabinet dla Zwierząt, Sławomir Bełżek, ul. Aleja Wojska Polskiego 11, 18-300 Zambrów;

2) Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Zambrów.

Rozdział 4.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 12. W ramach Programu Wójt Gminy Zambrów prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Zambrów (tj. jednostkami oświatowymi i jednostką kultury - biblioteką) oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne, m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 29.000,00 zł zabezpieczone są w budżecie Gminy Zambrów na rok 2016.

§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe