Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/88/16 Rady Gminy Kolno

z dnia 4 marca 2016r.

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kolneńskiego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych:

1) Dotychczasowe drogi wewnętrzne, położone na obszarze Gminy Kolno, obręb ewidencyjny Rydzewo Świątki. Szczegółowe położenie oraz przebieg dróg uwidoczniony jest na mapach, które stanowią załącznik nr 1 oraz nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Dotychczasową drogę wewnętrzną, położoną na obszarze Gminy Kolno, obręb ewidencyjny Łosewo. Szczegółowe położenie oraz przebieg drogi uwidoczniony jest na mapie, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3) Dotychczasową drogę wewnętrzną, położoną na obszarze Gminy Kolno, obręb ewidencyjny Zaskrodzie. Szczegółowe położenie oraz przebieg drogi uwidoczniony jest na mapie, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załączniki do uchwały Nr XIV/88/16
Rady Gminy Kolno
z dnia 4 marca 2016 r.

Załącznik nr 1

Obręb Rydzewo Świątki - działka ewidencyjna oznaczona numerem 24.

Kolorem zielonym oznaczono drogę powiatową nr 1861B.

Kolorem niebieskim oznaczono projektowaną drogę gminną - długość 1311 m, począwszy od drogi powiatowej nr 1861B w kierunku północnym.

infoRgrafika


Załącznik nr 3

Obręb Łosewo - działki ewidencyjne oznaczone numerami: 11, 180.

Kolorem zielonym oznaczono drogę powiatową nr 1891B.

Kolorem niebieskim oznaczono projektowaną drogę gminną - począwszy od północnej części drogi oznaczonej numerem ewidencyjnym 11 w kierunku południowym, przecinając drogę powiatową nr 1891B do granicy administracyjnej Gminy Kolno.

infoRgrafika


Załącznik nr 4

Obręb Zaskrodzie - działki ewidencyjne oznaczone numerami: 247, 249.

Kolorem brązowym oznaczono drogę gminną nr 104386B.

Kolorem niebieskim oznaczono projektowaną drogę gminną - długość 990 m, począwszy od drogi gminnej nr 104386B poprzez kolonie wsi Zaskrodzie, skończywszy na drodze powiatowej nr 1860B.

infoRgrafika


Załącznik nr 2

Obręb Rydzewo Świątki - działka ewidencyjna oznaczona numerem 76.

Kolorem zielonym oznaczono drogę powiatową nr 1861B.

Kolorem niebieskim oznaczono projektowaną drogę gminną - długość 1785 m, począwszy od drogi powiatowej nr 1861B w kierunku południowym.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe