Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 7 Zarządu Powiatu Zambrowskiego

z dnia 8 lutego 2016r.

do porozumienia zawartego w dniu 28 listopada 2008 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej Bibliotece Gminnej w Szumowie

Tekst pierwotny

zawarty pomiędzy:

Zarządem Powiatu Zambrowskiego, reprezentowanym przez:

1. Roberta Macieja Rosiak - Starostę Zambrowskiego;

2. Stanisława Rykaczewskiego - Wicestarostę Zambrowskiego

a Wójtem Gminy Szumowo - Jarosławem Cukierman.

§ 1. Zarząd Powiatu Zambrowskiego w 2016 roku przekaże w formie dotacji kwotę 15 000,00 zł na realizację zadań określonych w § 1 pkt 1 - 4 porozumienia, z której co najmniej 6 000,00 zł zostane przeznaczone na zakup woluminów. Dotacja w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) przekazywana będzie w równych ratach kwartalnych na rachunek Urzędu Gminy Szumowo: do 10 kwietnia 2016 r. za I i II kwartał, do 10 lipca 2016 r. za III kwartał i do 10 październia 2016 r. za IV kwartał .

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 3 porozumienia należy złożyć do 31 stycznia 2017 roku.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Aneks stanowi integralną część porozumienia.

§ 5. Aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 6. Aneks sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Wójta Gminy Szumowo i 4 dla Zarządu Powiatu Zambrowskiego.

Starosta Zambrowski


Robert Maciej Rosiak


Wicestarosta Zambrowski


mgr inż. Stanisław Rykaczewski


Skarbnik Powiatu


mgr Dorota Polakowska

Wójt Gminy Szumowo


Jarosław Cukierman


Skarbnik Gminy


mgr Halina Dmochowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe