Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 5699/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 23 grudnia 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Narew nr XI/46/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Narew Nr XI/46/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości

postanawia : uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w związku
z zapisami zawartymi w:

- § 1 pkt 3 lit. b) Uchwały, w którym określono stawkę podatku od nieruchomości
od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych w wysokości 4,58 zł od 1 m2 powierzchni,
co stanowi naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) w zw. z art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045), w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 1 pkt 3 lit. b) Uchwały
Nr XI/46/15 w zakresie słów: "od 1 m2 powierzchni".


Uzasadnienie

W dniu 3 grudnia 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Gminy Narew Nr XI/46/15 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę, pismem z dnia 15 grudnia 2015 r., o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 23 grudnia 2015 r. Na posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w dniu
23 grudnia 2015 r. stawił się P. Jakub Ławniczak - radca prawny, który wniósł
o niestwierdzanie nieważności Uchwały w zakresie całej stawki określonej w § 1 pkt 3 lit. b) Uchwały, a jedynie w zakresie błędnej jednostki odnoszącej się do podstawy opodatkowania. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku po wysłuchaniu wyjaśnień na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2015 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. W § 1 pkt 3 lit. b) UchwałyNr XI/46/15 określono stawkę podatku od nieruchomości od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych w wysokości 4,58 zł od 1 m2 powierzchni.
Stanowi to naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), zmienianym z dniem
1 stycznia 2016 r. na mocy art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045). Zgodnie z tymi przepisami rada gminy zobowiązana jest określić stawkę podatku od nieruchomości od tego typu gruntów od 1 hektara, a określenie stawki od 1 m2 prowadzi do naruszenia górnej granicy stawki podatku od nieruchomości od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe