Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 44/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 4 stycznia 2016r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Radziłów nr XIV/84/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Radziłów

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2015 r. poz. 1515, ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Radziłów
Nr XIV/84/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Radziłów

postanawia : uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa
w związku z zapisami zawartymi w:

- § 1 pkt 3 lit. a) Uchwały, w którym określono stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie, co prowadzi do naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 1 pkt 3 lit. a) Uchwały
Nr XIV/84/15 w zakresie słowa "powyżej".


Uzasadnienie

W dniu 7 grudnia 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku - Zespół w Suwałkach, wpłynęła Uchwała Rady Gminy Radziłów
Nr XIV/84/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Radziłów. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę, pismem z dnia 28 grudnia 2015 r., o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 4 stycznia 2016 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
4 stycznia 2016 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. W § 1 pkt 3 lit. a) Uchwały Nr XIV/84/15 określono stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie. Prowadzi to do naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), zgodnie z którym rada gminy zobowiązana jest do określenia stawek podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych
i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów "od 3,5 tony i poniżej 12 ton". Wskazuje się ponadto, iż Załączniki stanowią integralną część Uchwały i również powinny być podpisane przez uprawniony podmiot - Przewodniczącą Rady Gminy Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe