Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 45/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 4 stycznia 2016r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Radziłów nr XIV/82/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Radziłów

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2015 r. poz. 1515, ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Radziłów
Nr XIV/82/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Radziłów

postanawia :

1) uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa
w związku z zapisami zawartymi w:

- Załączniku Nr 1 do Uchwały, część J, w zakresie oświadczenia z pouczeniem
o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie danych niezgodnych
z prawdą, co jest działaniem bez podstawy prawnej i stanowi naruszenie art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz
art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIV/82/15, część J, w zakresie wyżej wskazanego oświadczenia,

2) uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa
w związku z:

- brakiem w Załączniku Nr 3 do Uchwały rubryk dla użytków, dla których nie można ustalić przelicznika, o których mowa art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, co stanowi naruszenie art. 6a ust. 11 w zw. z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, ze zm.) i art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045), w związku z tym postanawia wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia prawa.


Uzasadnienie

W dniu 7 grudnia 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku - Zespół w Suwałkach, wpłynęła Uchwała Rady Gminy Radziłów Nr XIV/82/15 z dnia
30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Radziłów. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę, pismem z dnia 28 grudnia 2015 r., o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 4 stycznia 2016 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
4 stycznia 2016 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. W części J Załącznika Nr 1 do Uchwały zawarto oświadczenie z pouczeniem
o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie danych niezgodnych
z prawdą. Działanie powyższe nie znajduje uzasadnienia prawnego i pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.). Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego odpowiedzialność karną ponosi ten, kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę. Warunkiem odpowiedzialności jest ponadto, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 2 i § 6 kk). Ze wskazanych przepisów wyraźnie wynika, iż odpowiedzialności karnej może podlegać - po wypełnieniu przesłanek z art. 233 kk - wyłącznie osoba składająca zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, jak też osoba składająca oświadczenie, o ile przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Tymczasem żadna z wymienionych przesłanek nie zachodzi w przypadku złożenia informacji czy deklaracji. Ponadto upoważnienie do uprzedzenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia musi wynikać z ustawy, co wielokrotnie podkreślane było także w orzecznictwie (np. wyrok SN z dnia 18 maja 2009 r., IV KK 459/08; wyrok WSA w Kielcach z dnia 25 października 2012 r., I SA/Ke 506/12), zaś wprowadzenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej w akcie prawa miejscowego narusza tę zasadę. W Załączniku Nr 3 do Uchwały nie wprowadzono rubryk dla użytków, dla których nie można ustalić przelicznika, o których mowa w zmienianym art. 4 ust. 9 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Z dniem 1 stycznia 2016 r., na mocy art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045), dodaje się w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym art. 4 ust. 9, zgodnie z którym, jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych na podstawie art. 4 ust. 5-7, przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu. Powyższe działanie prowadzi do naruszenia art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, ze zm.), zgodnie z którym rada zobowiązana jest do określenia wzorów formularzy, w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru
i poboru podatku rolnego. Zgodnie z postanowieniami § 4 Uchwały, wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. Powinna zatem uwzględniać stan prawny na dzień 1 stycznia
2016 roku. Kolegium wskazuje również, że w Załączniku Nr 2 do Uchwały, część D.1,
w kolumnie dotyczącej kwoty podatku wskazano m2. Wskazuje się ponadto, iż w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIV/82/15, część D.2, pkt 2 i pkt 4, wprowadzono zapisy, które nie odpowiadają postanowieniom art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) i d) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe