Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 46/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 4 stycznia 2016r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Szudziałowo nr X.53.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2015 r. poz. 1515, ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Szudziałowo
Nr X.53.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

postanawia :

1) uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa
w związku z zapisami zawartymi w:

- Załączniku Nr 1, część J, w zakresie rubryki dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, co prowadzi do naruszenia art. 6 ust. 9
w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465, ze zm.) i art. 26 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045), w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr X.53.2015, część J, Powierzchnia lasu podlegająca opodatkowaniu,
w zakresie słów: "lasy ochronne oraz";

- Załączniku Nr 2, część D.1, pkt 1 w zakresie zapisu "ha" oraz pkt 2 w zakresie zapisu "m2", co stanowi naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) w zw. z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r.,
poz. 849 ze zm.) i Uchwały Rady Gminy Szudziałowo Nr X.49.2015 z dnia
30 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości; w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załącznika Nr 2, część D.1, pkt 1 i pkt 2 w zakresie słów: "ha" i "m2";

- Załączniku Nr 4 do Uchwały, Termin składania, w zakresie zapisu: "a osoby fizyczne
w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego", co pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 6 ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r. poz. 465, ze zm.), w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr X.53.2015 w zakresie wyżej wskazanego zapisu;

2) uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa
w związku z:

- brakiem w Załącznikach Nr 1 i Nr 2 do Uchwały rubryk dla budynków lub ich części pozostałych - inwentarskich oraz stodół nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) w zw. z postanowieniami § 1 pkt 2 lit. f) Uchwały Rady Gminy Szudziałowo Nr X.49.2015 z dnia
30 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości,

- brakiem w Załącznikach Nr 1 i Nr 3 do Uchwały rubryk dla gruntów rolnych zabudowanych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami, które nie posiadają klasy gleboznawczej, co stanowi naruszenie art. 6a ust. 11
w zw. z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, ze zm.) i art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045),

- wprowadzeniem w Załączniku Nr 4 do Uchwały, część D.1, kol.: Stawka podatku, następującego objaśnienia: (0,220 m3 drewna x cena drewna) w zł, gr, co prowadzi do naruszenia art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465, ze zm.), w związku z tym postanawia wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia prawa.


Uzasadnienie

W dniu 3 grudnia 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Gminy Szudziałowo Nr X.53.2015 z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę, pismem z dnia 28 grudnia 2015 r., o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 4 stycznia 2016 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
4 stycznia 2016 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. W Załączniku Nr 1, część J, wprowadzono jedną rubrykę dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, podczas gdy
z dniem 1 stycznia 2016 r., na mocy art. 26 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, zmianie ulega art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465, ze zm.) w zakresie stawki podatku dla lasów ochronnych. Zgodnie ze zmienionym art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym, obniżona stawka podatku leśnego ma zastosowanie jedynie do lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych. Powyższe działanie prowadzi zatem do naruszenia art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465, ze zm.) w zakresie wykazywania danych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego. W Załączniku Nr 2, część D.1, w pkt. 1 wprowadzono zapis "ha", a w pkt. 2 wprowadzono zapis "m2". Stanowi to naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) w zw. z art. 6
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) i Uchwały Rady Gminy Szudziałowo Nr X.49.2015 z dnia
30 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości w zakresie sposobu wykazywania powierzchni gruntów w m2 i ha. Zgodnie z tymi przepisami w Załączniku Nr 2, część D.1,
w pkt. 1 należy zastosować jednostkę "m2", a w pkt. 2 jednostkę "ha". W Załączniku Nr 4, objaśnienia co do terminu składania deklaracji, wprowadzono zapis, zgodnie z którym osoby fizyczne powinny złożyć deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Pozostaje to w sprzeczności z postanowieniami art. 6 ust. 5 i ust. 7 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465,
ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, jeżeli przedmiot opodatkowania stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek oraz opłacają podatek na zasadach i w terminach obowiązujących osoby prawne. Ponadto Kolegium wskazuje na następujące naruszenie prawa. W Załącznikach Nr 1 i Nr 2 do Uchwały rubryki w zakresie opodatkowania budynków nie odpowiadają postanowieniom UchwałyRady Gminy Szudziałowo Nr X.49.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości, na mocy której wprowadzono m.in. odrębną stawkę podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części pozostałych - inwentarskich oraz stodół nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Prowadzi to do naruszenia art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) w zw. z postanowieniami § 1 pkt 2 lit. f) Uchwały Rady Gminy Szudziałowo Nr X.49.2015 z dnia
30 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości. W Załącznikach Nr 1 i Nr 3 do Uchwały nie wprowadzono rubryk dla gruntów rolnych zabudowanych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami, które nie posiadają klasy gleboznawczej, co stanowi naruszenie art. 6a ust. 11 w zw. z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, ze zm.), zmienianym na mocy art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045). Podkreślić należy, że art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., wprost określa zasady przeliczania na hektary przeliczeniowe powierzchni gruntów rolnych zabudowanych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami, niezależnie od tego, czy posiadają one klasę gleboznawczą. Bezzasadne jest zatem utożsamianie tego rodzaju gruntów z użytkami, dla których nie można ustalić przelicznika,
o których mowa w zmienianym art. 4 ust. 9 ustawy o podatku rolnym, jak również wykazywanie tych gruntów w podziale na klasy użytków rolnych. Zgodnie z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.
poz. 1381, ze zm.), rada zobowiązana jest do określenia wzorów formularzy, w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru
i poboru podatku rolnego. W Załączniku Nr 4 do Uchwały, część D.1, kol.: Stawka podatku, uszczegółowiono sposób obliczenia stawki podatku leśnego: (0,220 m3 drewna x cena drewna), wskazać jednak należy, że dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych,
na mocy art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465, ze zm.), stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %. Kolegium zwraca również uwagę, iż w Załączniku Nr 1 do Uchwały, część D.2, pkt 2 nie odpowiada brzmieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Nie znajduje uzasadnienia prawnego zamieszczenie w Załącznikach do Uchwały pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 300 par. 2 ustawy - Kodeks karny. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe