Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/72/16 Rady Gminy Janów

z dnia 4 marca 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Janów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów oraz liczby punktów przypisanych tym kryteriom

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 20c ust. 4 i 6 i art. 20zf pkt 1 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64) Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego, dla których Gmina Janów jest organem prowadzącym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 2. 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Janów jest organem prowadzącym, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) oboje rodzice kandydata pracują - 10 pkt;

2) istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie - 6 pkt;

3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola - 3 pkt;

4) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 2 pkt.

2. Za spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 uważa się, gdy każdy z rodziców kandydata spełnia co najmniej jeden z warunków:

1) pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej;

2) pozostaje w samozatrudnieniu lub prowadzi gospodarstwo rolne;

3) uczy się w trybie dziennym.

§ 3. 1. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z § 2 ust. 2 uważa się przedłożenie przez rodzica/opiekuna prawnego zaświadczenia o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki.

2. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 uważa się złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie.

3. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 dokonuje odpowiednio właściwy dyrektor placówki .

4. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 uważa się odpowiednio:

1) kopię orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

2) zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Janów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających ich spełnienie oraz przyznania liczby punktów poszczególnym kryteriom obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola na terenie gminy Janów (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1025).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Antoni Rymarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe