Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr 2/2016 Starosty Łomżyńskiego

z dnia 7 marca 2016r.

o operacie opisowo-kartograficznym modernizacji ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej Gmina Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie

Tekst pierwotny

Starosta Łomżyński zgodnie z art. 24a, pkt.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2015 r, poz.520) informuje, że dane objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego jednostki ewidencyjnej Gmina Łomża w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali a także aktualizacji użytków gruntowych terenów zabudowanych dla obrębów: Część a - Andrzejki, Kisiołki stały się z dniem 24 listopada 2015r danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w wyżej opisanym operacie opisowo- kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia powyższej informacji w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty można składać na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Starosta


Elżbieta Parzych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe