Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/130/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 2 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1045, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1616, poz. 1830, poz. 1893) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVII/108/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1341), w załączniku § 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Ośrodek może prowadzić Świetlicę Środowiskowo-Socjoterapeutyczną oraz Klub Seniora podległe Kierownikowi Ośrodka. Zasady funkcjonowania Świetlicy i Klubu określają odrębne regulaminy.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Gisztarowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe