Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/69/2016 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 9 marca 2016r.

w sprawie zmiany w uchwale nr XXIII/246/2014 w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów szkół, nauczyciela pedagoga i logopedy oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz.1890) i art. 42 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/246/2014 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów szkół, nauczyciela pedagoga i logopedy oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj.Podlaskiego z 2014r. poz.2382), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia Karta Nauczyciela to jest logopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym), zajęcia rozwijające uzdolnienia, rewalidacyjne i dydaktyczno-wyrównawcze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siemiatycze na poziomie 25 godzin tygodniowo.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

W przypadku realizacji przez nauczyciela zajęć z przedmiotów o różnym pensum w ramach jednego etatu, obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć nauczyciela ustala dyrektor szkoły, proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i realizowanego etatu.

2. Wzór do obliczenia etatu dla nauczycieli realizujących zajęcia z przedmiotów o różnym pensum: a/A + b/B gdzie: a - liczba godzin realizowanych w ramach pensum A (pensum z danego wymiaru)
b- liczba godzin realizowanych z pensum B (pensum z danego wymiaru). Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do pełnych godzin, w ten sposób że wielkości do 0,50 pomija się, a wartości 0,50 i więcej podwyższa do pełnej liczby.

3. Ustalona przez dyrektora tygodniowa liczba godzin realizowanych w ramach etatu stanowi podstawę do naliczania wynagrodzenia za realizowane przez nauczyciela godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2016 roku.

Przewodniczący


Adam Michał Boguszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe