Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/71/2016 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 9 marca 2016r.

w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemiatycze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) i art. 20c ust. 4, 5, 6 w związku z art. 20zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria oraz liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemiatycze, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

1) dziecko obojga rodziców pracujących - 4 pkt.

2) dziecko jednego z rodziców pracujących - 2 pkt.

3) dziecko pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko - 5 pkt.

4) dziecko niepracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko - 3 pkt.

5) dziecko, które wychowuje się w rodzinie korzystającej z opieki społecznej - 1 pkt.

§ 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice/ prawni opiekunowie składają oświadczenie dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Adam Michał Boguszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe