Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/79/2016 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 10 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bakałarzewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515, poz. 1045 i poz. 1890), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwałe nr XIV/65/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. Rady Gminy Bakałarzewo w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bakałarzewo, w § 7 skreśla się ust. 2.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Grzegorz Kozłowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe