Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/61/2016 Rady Gminy Rudka

z dnia 10 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rudka w roku 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 i 1890) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856; z 2014 r. poz. 1794 i z 2015 r. poz. 266) uchwala się, co następuje: uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rudka w roku 2016 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Bogdan Kresso


Załącznik do Uchwały Nr VIII/61/2016
Rady Gminy Rudka
z dnia 10 marca 2016 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RUDKA W ROKU 2016

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rudka w roku 2016 ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących, oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Rudka.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudka w roku 2016;

2) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Rudka;

3) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Rudka, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy Rudka wykonuje zadania;

4) Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Rudka;

5) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

6) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

7) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

8) schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina zawarła stosowną umowę.

§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej.

2. Realizatorami Programu są:

1) Wójt za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej;

2) schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którymi Gmina zawarła stosowne umowy;

3) służby porządkowe: Komisariat Policji w Brańsku, Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim;

4) zakłady lecznicze dla zwierząt, z którymi Gmina zawarła stosowne umowy;

5) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą.

§ 4. Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 5. Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Rudka oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy Rudka.

§ 6. Realizacja programu obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt, a zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym;

2) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;

3) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych Gminy;

4) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, znajdujących się w schroniskach oraz wolno żyjących kotów;

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw zdarzeń drogowych;

6) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami.

Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje uprawniony podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz podpisaną umowę z Gminą na wykonanie usługi, tj. Schronisko dla Bezdomych Zwierząt we wsi Radysy 13.

2. Bezdomne odłowione zwierzęta dostarczane i przekazywane do schroniska wskazanego w ust. 1 pozostają pod opieką schroniska.

§ 8. W razie stwierdzenia niezgodności działań schroniska z przepisami prawa, a zwłaszcza z ustawą organy gminy niezwłocznie zawiadamiają właściwe rzeczowo instytucje publiczne o zaobserwowanych uchybieniach.

§ 9. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują Referat Gospodarki Komunalnej poprzez:

1) zakup i wykładanie karmy w wyznaczonych miejscach na terenie gminy oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt;

2) wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są w Urzędzie; podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych.

§ 10. Bezdomne zwierzęta gospodarskie wymagające opieki będą przekazywane do wskazanego gospodarstwa rolnego, z którym Gmina zawarła stosowną umowę, tj. gospodarstwa prowadzonego przez p. Józefa Markowskiego w miejscowości Rudka.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zadarzeń drogowych z udziałem zwierząt będzie realizowane poprzez lekarza weterynarii, z którym zawarta została umowa cywilnoprawna na udzielanie pomocy lekarskiej, tj. Gabinet Weterynaryjny ANIMA lek. wet. Joanna Łuba, ul. Ludowa 78/3, Wysokie Mazwieckie.

§ 12. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomne psy osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy do schroniska;

3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

2. Gmina sprawuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o możliwościach adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu.

Rozdział 4.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 13. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów realizowane jest przez Gminę i schronisko wskazane w ust. § 7 ust. 1 poprzez:

1) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli;

2) obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska.

§ 14. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:

1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;

2) Gmina poprzez zlecanie lekarzom weterynarii usypiania ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących.

Rozdział 5.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 15. Wójt w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne między innymi w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 16. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 5 000 zł zabezpieczone są w budżecie Gminy na rok 2016.

§ 17. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Przewodniczący Rady


mgr inż. Bogdan Kresso

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe