Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/87/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczele w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczele w 2016 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Lange


Załącznik do Uchwały Nr VIII/87/2016
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 14 marca 2016 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KLESZCZELE W 2016 ROKU

Rozdział 1.
Wprowadzenie

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu administracyjnego Gminy Kleszczele na rok 2016 zwany w dalszej części Programem, stanowi element polityki Gminy Kleszczele wobec problemu bezdomności zwierząt.

§ 2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zwierzętami gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów i zadań realizowanych w roku 2016 w ramach Programu oraz źródło ich finansowania.

Rozdział 2.
Postanowienia ogólne

§ 3. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Kleszczele;

2) schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt;

3) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

4) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzystwa;

5) zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.);

6) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim).

Rozdział 3.
Cele programu

§ 4. 1. Celem Programu jest:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kleszczele;

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;

3) zapobieganie bezdomności zwierząt.

2. Program obejmuje realizację następujących zadań:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych.

Rozdział 4.
Wykonawcy programu

§ 5. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Kleszczel za pośrednictwem Referatu Inwestycji i Środowiska Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.

2. Realizatorami Programu są:

1) Burmistrz Kleszczel za pośrednictwem Referatu Inwestycji i Środowiska Urzędu Miejskiego w Kleszczelach;

2) schronisko dla bezdomnych zwierząt z siedzibą w Długiej Szlacheckiej, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4, 05-071 Sulejówek;

3) lekarz weterynarii prowadzący gabinet weterynaryjny przy ul. Białowieskiej 9 w Kleszczelach;

4) gospodarstwo rolne zlokalizowane na terenie gminy Kleszczele, we wsi Gruzka 32.

Rozdział 5.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 6. Odławianiem objęte będą zwierzęta domowe bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt domowych będzie prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Niesienia Pomocy Dla Bezdomnych Zwierząt ,,TEMPL" z siedzibą w Długiej Szlacheckiej, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4, 05-071 Sulejówek.

§ 8. Akcje odławiania bezdomnych zwierząt domowych przebywających na terenie Gminy Kleszczele będą prowadzone:

1) doraźnie, tj. poprzez interwencje po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańców lub innych osób i podmiotów;

2) okresowo, tj. dwa razy do roku - wiosną i jesienią, po wcześniejszym ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 9. Informacje o akcji odławiania bezdomnych zwierząt domowych podawane będą do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach oraz za pośrednictwem sołtysa wsi, w której będzie prowadzona akcja odławiania.

§ 10. Odłowione bezdomne zwierzęta domowe zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska dla zwierząt.

§ 11. Odłowem zwierząt gospodarskich i ich transportem do gospodarstwa rolnego zajmie się gospodarstwo rolne określone w §5 pkt 4, które przyjmie i obejmie opieką przekazane zwierzęta.

§ 12. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich będzie prowadzone za pomocą sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia.

§ 13. Transport zwierząt bezdomnych będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

Rozdział 6.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

§ 14. Gmina zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Kleszczele, w szczególności schronienie, wyżywienie i opiekę weterynaryjną w schronisku dla zwierząt, o którym mowa w § 5 pkt 2 niniejszego programu.

§ 15. Zwierzęta nowo przybyłe poddawane są kwarantannie przez okres co najmniej 14 dni.

§ 16. Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w schronisku, bezpośrednio po ich przyjęciu.

§ 17. Bezdomne zwierzęta trafiające do schroniska, których właściciele nie zostali odnalezieni, są trwale znakowane poprzez wszczepienie im pod skórę elektronicznych identyfikatorów oraz wprowadzane są do bazy danych, w celu umożliwienia późniejszej identyfikacji, a podczas wydawania ze schroniska do przypisania konkretnej, adoptującej zwierzę osobie.

§ 18. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami określa Regulamin Schroniska.

Rozdział 7.
Sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku

§ 19. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.

§ 20. Zabiegi sterylizacji lub kastracji będą prowadzone przez lekarza weterynarii w schronisku.

§ 21. Zabiegom nie podlegają:

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna;

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

Rozdział 8.
Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych

§ 22. Zwierzęta przebywające w schronisku po odbyciu 14 dniowej kwarantanny zostaną poddane zabiegom lekarsko-weterynaryjnym zgodnie z regulaminem schroniska i następnie będą przeznaczone do adopcji.

§ 23. Schronisko będzie prowadzić działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

Rozdział 9.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 24. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie poprzez:

1) ustalenie ewentualnych miejsc ich występowania i w razie konieczności dokarmianie;

2) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 10.
Usypianie ślepych miotów

§ 25. W celu zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych domowych zabiegi usypiania ślepych miotów będą dokonywane w schronisku dla zwierząt, o którym mowa w §5 pkt 2 niniejszego Programu.

Rozdział 11.
Zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich

§ 26. Właściwa opieka nad zwierzętami gospodarskimi realizowana będzie w gospodarstwie rolnym wskazanym w §5 pkt 4 niniejszego programu, które zapewni miejsce oraz okresową opiekę zwierzętom odebranym czasowo ich właścicielom bądź innej utrzymującej je osobie.

§ 27. Gospodarstwo rolne, które zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich powinno spełniać warunki umożliwiające przyjęcie danego gatunku i ilości zwierząt.

Rozdział 12.
Opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 28. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, które będą miały miejsce na terenie Gminy i udzielenie pomocy tym zwierzętom, realizowane będzie przez miejscowego lekarza weterynarii wskazanym w §5 pkt 3 niniejszego Programu oraz przez służby weterynaryjne schroniska.

Rozdział 13.
Finansowanie programu

§ 29. Na realizację zadań wynikających z Programu przeznaczono środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł.

§ 30. Wspomniane wyżej środki wydatkowane będą na realizację następujących zadań:

1) odłów i transport bezdomnych zwierząt do schroniska, w tym zapewnienie opieki weterynaryjnej, wyżywienia oraz zabiegi sterylizacji lub kastracji;

2) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych;

3) zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich;

4) dokarmianie kotów wolno żyjących.

§ 31. Jeżeli środki nie będą wystarczające istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowego Programu w trakcie jego realizacji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe