Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/90/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 14 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt. 1 lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3990) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

w przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.";

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Opłata targowa jest płatna bez wezwania, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, z zastrzeżeniem § 6.

2. Opłata targowa w drodze inkasa pobierana jest na podstawie biletów opłat targowych opatrzonych numerem ścisłego zarachowania i pieczęci Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Lange

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe