Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 2 lutego 2016r.

w sprawie przekazania Gminie Czarna Białostocka zarządzania drogą powiatową Nr 1426B Chmielnik - Łapczyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - droga krajowa Nr 8

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1445 ze zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVII/115/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publiczną drogą powiatową, Uchwały Nr XVI/87/16 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie przejęcia zarządzania publiczną drogą powiatową, strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Przekazujący powierza a Przejmujący przejmuje w pełnym zakresie prawa i obowiązki zarządcy drogi oraz zarządu drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik - Łapczyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - droga krajowa Nr 8 wynikające z ustawy o drogach publicznych - w szczególności z art. 20, 21, 22, 39, 40, 42, a także przepisów wykonawczych i innych obowiązujących w drogownictwie.

§ 2. 1. Zarząd Powiatu Białostockiego oświadcza, że jest zarządcą drogi powiatowej Nr 1426B.

2. Zarząd Powiatu Białostockiego zezwala Burmistrzowi Czarnej Białostockiej na dysponowanie pasem drogowym w granicach objętych zakresem robót dotyczących budowy drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik - Łapczyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - droga krajowa Nr 8.

3. Zarząd Powiatu Białostockiego uczestniczy w realizacji porozumienia za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg wykonującego obowiązki zarządcy drogi.

§ 3. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania, a wygasa 31 grudnia 2023r.

§ 4. 1. Strony mogą wcześniej rozwiązać porozumienie ze względu na brak środków finansowych za miesięcznym okresem wypowiedzenia.

2. W razie naruszenia prawa lub postanowień porozumienia przez Przejmującego, Przekazujący może od niego odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5. Strony oświadczają, że wyłaniające się w czasie realizacji zadania bieżące problemy i wątpliwości z nim związane, będą rozstrzygane na zasadzie wzajemnego porozumienia i w formie pisemnej.

§ 6. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o drogach publicznych.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 1 dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta


Antoni Pełkowski


Wicestarosta


Jolanta Den

Burmistrz Czarnej Białostockiej


Jacek Chrulski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe