Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/80/2016 Rady Gminy Augustów

z dnia 11 marca 2016r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, poz. 1893, poz. 1916) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie gminy następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w granicach nieruchomości, na których znajdują się następujące obiekty:

1) obiekty sakralne

2) cmentarze,

3) obiekty sportowe

2. Odległość punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od miejsc wymienionych w ust. 1 niniejszej uchwały oraz w art. 14 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, poz. 1893, poz. 1916) nie może być mniejsza niż 50 m.

3. Odległość wymienioną w ust. 2 mierzy się wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi dla ruchu pieszych od głównych drzwi wejściowych punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, do głównych drzwi wejściowych obiektów, o których mowa w ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/137/2012 Rady Gminy w Augustowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Andrzej Kowalewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe