Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/127/16 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 15 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. "a" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777 i poz. 1890.) oraz w związku z Uchwałą Nr XI/86/15 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Knyszyn od 01 stycznia 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015r. poz. 4190) Rada Miejska w Knyszynie uchwala, co następuje

§ 1. W Uchwale Nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) w pozostałych przypadkach dzienna stawka opłaty targowej wynosi 2 zł.";

2) w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) w pozostałych przypadkach dzienna stawka opłaty targowej wynosi 2 zł.";

3) w § 1 ust. 3 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) w pozostałych przypadkach dzienna stawka opłaty targowej wynosi 10 zł.";

4) w § 2 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6) w pozostałych przypadkach dzienna stawka opłaty targowej wynosi 10 zł.";

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Ustala się następujące zasady pobierania opłaty targowej:

1) pobór opłaty targowej dokonywany będzie przez inkasentów;

2) na inkasentów wyznacza się pracowników Urzędu Miejskiego w Knyszynie, którzy będą dokonywali poboru opłaty targowej w ramach powierzonego zakresu czynności: Bukrym Leszek, Snarski Wiesław, Magnuszewski Zdzisław, Rafałowski Andrzej.";

3) inkasent zobowiązany jest wydać stosowne pokwitowanie uiszczenia opłaty targowej na podstawie druku ścisłego zarachowania."

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6 . Opłatę targową uiszcza się w dniu dokonywania sprzedaży."

7)§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Opłata targowa stanowi dochód budżetu Gminy Knyszyn.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna."

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Irena Wysocka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe