Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/80/16 Rady Gminy Mielnik

z dnia 15 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515; zm. z 2015r. poz. 1890) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 856; zm. z 2014r. poz. 1794; z 2015r. poz. 266) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2016 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Mateusz Bukrewicz


Załącznik do Uchwały Nr XIII/80/16
Rady Gminy Mielnik
z dnia 15 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zwany dalej "Programem" ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Mielnik oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Mielnik.

§ 2. Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o ochronie zwierząt, w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.

§ 3. Realizacja programu obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt "Sonieczkowo" Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów, a zwierząt gospodarskich- w gospodarstwie rolnym przy ulicy Brzeskiej 210 w Mielniku (nr gospodarstwa 047198034);

2) wyłapywanie, odbieranie i transport bezpańskich zwierząt do schroniska prowdzone będzie przez Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt "PSiemiatycze" z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Bartosza Głowckiego 21;

3) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adotowania zwierząt bezdomnych;

4) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach oczekujących na adopcję;

5) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami w tym prowadzenie na koszt gminy ich sterylizacji i kastracji;

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw zdarzeń drogowych;

7) usypianie ślepych miotów w celu kontroli populacji,

§ 4. Koszt realizacji zadań wskazanych w § 3 ponosi Gmina Mielnik.

§ 5. Na realizację zadań wskazanych w §3 przeznaczono w budżecie gminy środki w wysokości 17.000,00 zł, z czego:

1) na odławianie i zapewnianie schronienia bezdomnym zwierzętom przeznacza się kwotę 8.000 zł;

2) na opiekę weterynaryjną przeznacza się kwotę 4.000 zł;

3) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami oraz ich sterylizację i kastrację przeznacza się kwotę 1.000 zł;

4) na pozostałe działania przewidziane w programie przeznacza się kwotę 4.000 zł.

§ 6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez:

1) odławianie i zapewnienie miejsc w schronisku dla zwierząt wszystkim zwierzętom zagubionym, wałęsającym się, pozostającym bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt, zabranym z terenu gminy Mielnik;

3) ewidencję bezdomnych zwierząt;

3) odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia,

4) przekazywanie pod tymczasową opiekę gminy Mielnik zwierząt, w tym zwierząt gospodarskich, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, odebranych w wyniku nieprzestrzegania ustawy o ochronie zwierząt, itp.) utraciły właściciela;

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych (w szczególności w przypadkach zdarzeń drogowych) oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji a wynikających z realizowania zapisów ustawy o ochronie zwierząt- na podstawie umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym Halina Kalinowska, ul. Zielonorórska 2, 15-674 Białystok oraz Stowarzyszeniem Miłośników Zwierząt "Psiemiatycze";

8) Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:

- ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

- tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;

- zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;

- sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów prowadzoną przez lekarza weterynarii;

- zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom przez lekarza weterynarii.

§ 7. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez:

1) prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców gminy Mielnik w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt;

2) propagowanie zabiegów polegających na trwałym pozbawieniu zdolności płodzenia.

§ 8. Dla realizacji Programu gmina może udzielać pomocy organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt w szczególności w postaci wsparcia finansowego lub udostępnienia lokalu oraz promocji podejmowanych działań.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe