Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/84/2016 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 15 marca 2016r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz.1890) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015r., poz. 163, poz. 693, poz. 1045, poz. 1058, poz.1310, poz, 1359, poz. 1616, poz. 1830, poz. 1893, z 2016r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015r., poz. 984) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2015r., poz. 195) dotyczące ustalania , przyznawania i wypłaty świadczeń określonych w ustawie".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szypliszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe