Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/85/2016 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 15 marca 2016r.

w sprawie w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szypliszki

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) w związku z art.20c ust.4 i 6, art.20e, art.20za oraz art.20 zf ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) Rada Gminy Szypliszki uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1. oddziale przedszkolnym - należy rozumieć oddziały przedszkole funkcjonujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szypliszki;

2. zespole wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć zespoły wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Szypliszki;

3. rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka;

4. wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do publicznego oddziału przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego oraz publicznej szkoły;

5. szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazja dla których organem prowadzącym jest Gmina Szypliszki;

6. dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektorów zespołów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Szypliszki.

§ 2. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szypliszki.

§ 3. 1. Termin rekrutacji dzieci zamieszkałych na terenie gminy Szypliszki do oddziałów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego na dany rok szkolny ogłasza dyrektor do dnia 30 kwietnia każdego roku.

2. Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy Szypliszki do oddziałów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego na dany rok szkolny odbywa się dwuetapowo.

3. Etap pierwszy rekrutacji polega na przyjęciu w pierwszej kolejności dzieci z rodzin spełniających kryteria ustawowe.

4. W drugim etapie rekrutacji o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego decydują kryteria określone w § 5.

5. We wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego oraz publicznej szkoły należy wskazać kolejność wybranych oddziałów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół
od najbardziej do najmniej preferowanych.

6. Wniosek składany jest tylko w oddziale przedszkolnym, zespole wychowania przedszkolnego lub szkole pierwszego wyboru.

7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego.

8. W przypadku braku miejsca w preferowanym oddziale przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego dyrektor proponuje rodzicom/prawnym opiekunom, zapisanie dziecka do oddziału przedszkolnego/zespołu wychowania przedszkolnego, które dysponuje wolnymi miejscami uwzględniając przy tym preferencje określone
we wniosku.

9. W przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji
o którym mowa w ust.3, dyrektor przeprowadza drugi etap rekrutacji

10. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

11. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

12. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjów na dany rok szkolny, zamieszkałych na terenie Gminy Szypliszki poza obwodami tych szkół, odbywa się w okresie do ostatniego dnia sierpnia każdego roku.

§ 4. 1. Rodzice dziecka uczęszczającego w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego, wyrażający wolę kontynuowania przez ich dziecko edukacji w danym oddziale przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego zobowiązani są do złożenia deklaracji kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym w terminie 7 dni przed ogłoszonym przez dyrektora początkiem rekrutacji.

2. Deklaracje kontynuowania edukacji przedszkolnej przyjmują dyrektorzy.

3. W przypadku nie złożenia deklaracji w określonym wyżej terminie, dziecko zostaje skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na kolejny rok szkolny.

§ 5. Ustala się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów na potrzeby drugiego etapu rekrutacji do zespołów wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szypliszki:

1. pozostawanie rodziców w zatrudnieniu, prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub rolniczej albo pobieranie nauki w systemie dziennym - 10 punktów dla każdego rodzica (max 20 pkt.);

2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola - 5 punktów;

3. dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta - 2 punkty;

§ 6. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 5

1. oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym,
o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolniczej złożone we wniosku rekrutacyjnym dziecka do oddziału przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego;

2. deklaracja rodziców dziecka o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego jego rodzeństwa w danym oddziale przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego złożona we wniosku rekrutacyjnym;

3. kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora lub zaświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

§ 7. O przyjęciu dziecka do przedszkola w drugim etapie decyduje liczba punktów, o której mowa w § 5.

§ 8. W przypadku gdy w drugim etapie rekrutacji liczba wniosków o równorzędnych wynikach przekroczy liczbę wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

§ 9. 1. Przyjmowanie do przedszkoli dzieci, które nie uczestniczyły w procesie naboru,
o którym mowa w §3 może nastąpić tylko w przypadku wolnych miejsc,
z uwzględnieniem prowadzonej przez dany oddział przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego listy rezerwowej dzieci oczekujących na przyjęcie.

2. Wnioski złożone przez rodziców po okresie naboru, zostają przyjęte przez dyrektora,
a dziecko umieszczone zostaje na kolejnym miejscu rezerwowej listy oczekujących, zgodnie ze spełnionymi kryteriami pierwszeństwa określonymi w § 5.

§ 10. 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się
z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

2. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

3. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjów na dany rok szkolny, zamieszkałych na terenie Gminy Szypliszki poza obwodami tych szkół, odbywa się w okresie do ostatniego dnia sierpnia każdego roku.

4. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

1) przyjęcie ucznia nie powoduje tworzenia dodatkowego oddziału - 7 punktów;

2) uczeń realizował pierwszy etap edukacji w danym zespole szkół - dotyczy przyjmowania uczniów do pierwszych klas gimnazjów - 7 punktów;

3) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 3 punkty;

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 5 punktów;

5) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły- 3 punkty.

5. W celu potwierdzenia spełnienia kryterium z ust.4, pkt.3 oraz pkt.4 rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć odpowiednio oświadczenie o zatrudnieniu oraz oświadczenie
o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szypliszki.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe