Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 2/2016 Wójta Gminy Kolno

z dnia 10 marca 2016r.

zawarte pomiędzy Gminą Kolno i Powiatem Kolneńskim w sprawie budowy drogi w miejscowości Łosewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. 1445, poz. 1890) oraz art. 19 ust. 4 i art. 20 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)

działający w imieniu :

Gminy Kolno - Wójt Gminy Kolno - Józef Bogdan Wiśniewski,

Zarządu Powiatu Kolneńskiego - Starosta Kolneński -Stanisław Wiszowaty i

- Wicestarosta - Robert Wacław Nadara,

zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Strony niniejszego Porozumienia wyrażają wolę współdziałania na rzecz poprawy komunikacji drogowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 2. 1. Przedmiotem porozumienia jest budowa dwóch odcinków drogi w miejscowości Łosewo, łączących się z drogą powiatową nr 1891B.

2. Budowa dróg będzie obejmowała: odcinek I od km 0+000 do km 0+196,43 (zlokalizowany na działkach oznaczonych nr geod. 8, 9,12, 10/1 i 22) i odcinek II od km 0+000 do km 1+249,57 (zlokalizowany na działkach oznaczonych nr geod.22, 181/2, 25/5, 25/7, 183, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 188, 189, 35, 36, 45, 46, 50, 60, 185, 190, 191 i 193).

3. Szacunkowe koszty realizacji inwestycji wynoszą 1 060 000,00 zł

§ 3. Wójt Gminy Kolno oświadcza, że posiada decyzję o pozwoleniu na budowę.

§ 4. Strony porozumienia ustalają, że wszelkie skutki prawne i finansowe zawarcia umowy z wykonawcą zadania ponosi Gmina Kolno.

§ 5. Gmina Kolno w ramach powierzonego zadania pełnić będzie funkcję inwestora i zapewni wykonanie robót inwestycyjnych, o których mowa w § 2 w latach 2016 - 2017.

§ 6. 1. Powiat Kolneński zobowiązuje się do partycypacji w kosztach inwestycyjnych dotyczących budowy skrzyżowania.

2. Finansowanie wykonania budowy dróg, o którym mowa w § 2, wymaga odrębnego porozumienia uwzględniającego wysokość partycypacji Stron.

3. Nakłady inwestycyjne powstałe w wyniku realizacji zadania stają się własnością Gminy Kolno.

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8. Spory powstałe na tle realizacji porozumienia będą rozstrzygane polubownie, a gdy strony nie dojdą do ugody, wówczas spór poddają pod rozstrzygnięcie sądowi.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej strony.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
J. Wiśniewski
Wójt Gminy
H. Boryszewska
Skarbnik Gminy
S. Wiszowaty
Starosta Kolneński
R. Nadara
Wicestarosta

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe