Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Komunikat Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.[1])), podaje się do wiadomości, co następuje:

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zmieniony uchwałą Nr 122/1467/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 marca 2016 r., zostanie zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: http://www.rpo.wrotapodlasia.ploraz na Portalu Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zmieniony uchwałą Nr 122/1467/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 marca 2016 r., jest stosowany od dnia 14 marca 2016 r.

3. Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 uchwałą Nr 122/1467/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 marca 2016 r. stanowi Załącznik Nr 2 do ww. uchwały.

Marszałek Województwa Podlaskiego


Jerzy Leszczyński


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 roku poz. 378, 1130.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe