Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/63/16 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 460, poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, i poz. 2291) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 189) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następującą drogę:

1) Droga gminna we wsi Malinowo (działka nr geod. 224)

2. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny przebiegu drogi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Teresa Wasilewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/63/16
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 14 marca 2016 r.

Graficzny przebieg drogi.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe