Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/70/16 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Dziadkowice nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 14a ust. 4a i art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, poz. 64 i poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zapewnia się prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu wszystkim dzieciom wobec których Gmina Dziadkowice nie ma takiego obowiązku, zamieszkałym na terenie Gminy Dziadkowice, których droga z domu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego nie przekracza 3 km.

§ 2. Zapewnia się prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Dziadkowice, których droga z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, nie przekracza:

1. 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,

2. 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

§ 3. Realizacja prawa do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, o którym mowa w § 1 i § 2 następuje poprzez zapewnienie każdemu dziecku możliwości korzystania z dowozów organizowanych przez Gminę Dziadkowice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodnicząca Rady


Teresa Wasilewska


Uzasadnienie

w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Dziadkowice nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

Zgodnie z przepisami art. 14a ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) jeżeli droga dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Z ust. 4a ww. artykułu wynika, że gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.

Zgodnie z art. 17 ust 2 ustawy o systemie oświaty droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej; Zgodnie z art. 17 ust 3 pkt 2 jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka nie przekracza odległości wymienionych w ust 2, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.

Na podstawie podjętej uchwały, w ramach dowozów organizowanych przez gminę będzie można: dowozić do przedszkola dzieci, które nie spełniają kryterium odległości oraz dzieci młodsze, które nie mają obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, - dowozić do szkoły z terenu gminy uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum, których droga z domu do szkoły nie przekracza odpowiednio 3 i 4 km.

Biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa dzieci, bezpieczną drogę dziecka z domu do szkoły i z powrotem oraz racjonalne wykorzystanie miejsc w autobusie, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe