Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/72/16 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziadkowice w 2016 r."

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1890) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 , z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r., poz. 266) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziadkowice w 2016 r." w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upłynięciu 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Teresa Wasilewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/72/16
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 14 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziadkowice na 2016 rok.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziadkowice określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady bezdomności zwierząt i obejmuje:

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

3. Odławianie bezdomnych zwierząt,

4. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6. Usypianie ślepych miotów,

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

9. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców w ramach tego działania poprzez różnorodne materiały informacyjne.

Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 2. W celu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami podejmowane będą następujące czynności:

1. odławianie psów i innych zwierząt bezdomnych, transport przekazanych zwierząt z miejsca odbioru do schroniska prowadzony będzie w ramach zawartej umowy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, Grażyna Dworakowska, Radysy 13, 12-230 Biała Piska,

2. opieka tymczasowa, schronienie, wyżywienie, opieka weterynaryjna, dozór całodobowy sprawowany będzie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt mieszczącym się pod adresem: Radysy 13, 12-230 Biała Piska, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie,

3. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, uruchomienie procedury adopcyjnej w stosunku do zwierząt dla których nie ma możliwości ustalenia prawowitych właścicieli przeprowadzana jest przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Grażyna Dworakowska z siedzibą w Radysach.

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Dziadkowice realizowana jest przez Gminę Dziadkowice oraz Schronisk0 dla Bezdomnych Zwierząt, Grażyna Dworakowska z siedzibą w Radysach w zakresie:

1. udzielanie pomocy weterynaryjnej,

2. obligatoryjną sterylizację,

3. usypianie ślepych miotów.

§ 4. 1. W celu udzielenia pomocy przeprowadzenia leczenia i sterylizacji wolno żyjące koty będą w razie potrzeby odławiane przez pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, Grażyna Dworakowska, Radysy 13, 12-230 Biała Piska.

2. Udzielanie pomocy, oraz dokarmianie wolno żyjących kotów odbywa się w miejscu ich bytowania, zaś leczenie i sterylizacja przeprowadzana jest przez lekarza weterynarii współpracującego ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, Grażyna Dworakowska.

3. Po zakończeniu leczenia, przeprowadzeniu sterylizacji wolno żyjące koty umieszcza się w miejscu, z którego zostały odłowione.

4. Dokarmianie wolno żyjących kotów bytujących na terenie Gminy Dziadkowice realizowane jest przez Urząd Gminy przy współpracy osób, które zobowiążą się do opieki nad tymi zwierzętami.

Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 5. 1. Czynność odławiania bezdomnych zwierząt, transport, zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt oraz poszukiwania właścicieli, uruchomienie procedury adopcyjnej w stosunku do zwierząt dla których nie ma możliwości ustalenia prawowitych właścicieli, przeprowadzana jest przez pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, Grażyna Dworakowska, Radysy 13, 12-230 Biała Piska z siedzibą w Radysach na wniosek Urzędu Gminy, zgodnie z zawartą umową.

2. Odłowione zwierzęta są przewożone i przetrzymywane w schronisku, gdzie są:

1) poddawane opiece weterynaryjnej,

2) kwarantannie.

Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

§ 6. 1. Odłowione z terenu Gminy Dziadkowice i przewiezione do schroniska dla zwierząt w Radysach bezdomne zwierzęta po odbyciu kwarantanny oraz dostarczone wolno żyjące koty poddawane są obowiązkowej sterylizacji.

2. Przeprowadzone zabiegi sterylizacji wolno żyjących kotów bytujących na terenie Gminy Dziadkowice opłacone będą po wystawieniu faktury przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Grażyna Dworakowska, Radysy 13, 12-230 Biała Piska.

Rozdział 6.
Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt i wolno żyjących kotów

§ 7. W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt lekarz weterynarii współpracujący ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Radysach, które prowadzi odławianie zwierząt z terenu Gminy Dziadkowice dokonuje usypiania ślepych miotów, które trafią lub urodzą się w schronisku.

Rozdział 7.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 8. 1. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Dziadkowice zapewnia się miejsce w gospodarstwie rolnym Pana Antoniego Popławskiego, zam. 17-306 Dziadkowice 50, które zapewni schronienie, wyżywienie i opiekę weterynaryjną.

2. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie ponosi Gmina Dziadkowice, a w przypadku, gdy możliwe jest ustalenie właściciela zwierzęcia gospodarskiego kosztami zapewnienia opieki obciążony zostanie właściciel niniejszego zwierzęcia.

Rozdział 8.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 9. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną w gabinecie weterynaryjnym Pani Katarzyny Jankiewicz współpracującym ze schroniskiem w Radysach.

Rozdział 9.
Finansowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziadkowice

§ 10. 1. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziadkowice zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Dziadkowice i wynoszą 10 000 zł.

2. Zakłada się wydatkowanie środków finansowych na realizację następujących zadań, m.in:

1) odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczanie i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację w schronisku, usypianie ślepych miotów,

2) zakup karmy dla kotów wolno żyjących,

3) zapewnienia miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich umieszczonych na określony czas we wskazanym gospodarstwie rolnym,

4) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt według przedstawionych faktur.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe