Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/75/16 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 14 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 i 1890) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, poz. 693, poz. 1045, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1616, poz. 1830 i poz. 1893) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/100/12 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 4185) w § 4 ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 i pkt 10 w brzmieniu:

"9) zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863, z 2015 r., poz. 1359),

10) zadania organu właściwego Gminy Dziadkowice wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz.195)"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Teresa Wasilewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe